Olvasónaplók-Kötelező Olvasmányok Röviden-Elemzések » Archívum » Jókai Mór: A kőszívű ember fiai-Rövidítés-Olvasónapló

Payday loans
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai-Rövidítés-Olvasónapló

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai-Rövidítés-Olvasónapló

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Szereplők:

Baradlay Kázmér, a kőszívű ember; özvegy Baradlayné, a kőszívű neje; Baradlay Ödön, az elsőszülött; Baradlay Richárd, a második fiú; Baradlay Jenő, a legifjabb fiú; Ridegváry Bence nagyúr; Tallérossy Zebulon úr; Lángh Bertalan, protestáns prédikátor; Aranka, Ödön szerelme; Edit, Richárd szerelme; Plankenhorstné báróné; Plankenhorst Alfonsine úrhölgy; Leonin, orosz nemes ki Ödön barátja; Pál úr, Richárd szolgája; Boksa Gergő, rabló, majd forradalmi kapitány; Palvicz Ottó, Alfonsine szerelme; Károly, Ottó és Alfonsine gyermeke; Szalmás Mihály, kém; apácák; katonák;kormánybiztos; parasztok; papok; csizmadia; grófok;bárók; kofák; szolgák.

Helyszínek: Nemesdomb, a Baradlay ház; Pest, Buda; Bécs; Oroszország; Körös-sziget; Kárpátok; puszta; mocsár.

Hatvan perc!

A nagytiszteletű Baradlay Kázmér házában hatalmas vendégsereg gyűlt össze. A házigazda gyengélkedik, ezért nincs a vendégekkel. Miközben tósztot mondanak érte, Baradlaynét a beteghez hívja az orvos. A vendégek arra gondolnak, hogy a szokásos szívproblémák gyötrik a nagyságos urat, hisz mindenki tudja, hogy szívbeteg, de ezzel a bajjal még száz évig is elélhet. Valójában már csak hatvan perce van, és az asszonyt azért hivatta a szobájába, hogy lediktálja a végakaratát. A végrendeletében minden részletét leírja saját temetésének. Legnagyobb fiáról, Ödönről úgy határozik, hogy maradjon a cár mellett Oroszországban, éljen csak kicsapongó életet, hogy jól kiüresedjen. Nem veheti el a lányt, aki miatt elhagyta a szülői házat és legyen diplomata. Richárd menjen át a lovassághoz a testőrségtől, és sose nősüljön meg, mert a másik két fiúnak jó ajánlólevél lesz egy harcban elesett testvér. Jenő, aki a legkedvesebb fia, de aki ezt sosem tudhatja meg, maradjon csak hivatalnok, ne támogassa senki, küzdje fel magát lépcsőről lépcsőre. Felesége hat héttel a temetése után menjen hozzá Ridegváry Bencéhez. Az asszony többször abbahagyja az írást, de a haldokló mindig megparancsolja, hogy folytassa és követeli, hajtsa végre parancsait. Végül eljön az idő és a férfi meghal. Az asszony imában megfogadja, hogy semmit nem teljesít a végrendeletből és a kőszívű ember még egy utolsó földöntúlit kiált, mintha meghallotta volna odaátról az imát és visszatért egy kiáltás erejéig, hogy tiltakozzon.

A temetési ima

A temetés hatalmas pompában zajlik és teljesen másképp, mint ahogyan azt az elhunyt  parancsolta. A harmadik pap, aki csak egy imát mondhatott volna, keményen elmondja, hogy sem adakozó, sem könyörületes, sem szeretetteljes, sem igazi hazafi nem volt a halott. Megjelenik egy feltűnően szép leány is, akinek nevét nem említik, de akiről sejthetjük, hogy az a lány, aki miatt Ödönnek messzire kellett utaznia.

Tallérossy Zebulon

Hatalmas tor követi a temetést az említett pap nem jön el a torra. Megérkezik Tallérossy Zebulon, aki lemaradt a szertartásról, mert elakadt az úton. Tallérossy nem kapott kocsit és hintaját négy bivaly húzta idáig. Tallérossy össze-vissza beszél és biztosítja az özvegyet, hogy megbüntetik majd a papot, aki a felháborító imádságot mondta.

Két jó barát

Oroszországban vagyunk, ahol hatalmas táncmulatság van. Egy idegen ifjúért rajong sok orosz fiatal hölgy. Az idegen férfi még a nagyon gazdag Alexandra hercegnő kegyeit is elnyerte, de ő hűvös és udvarias. Leonin nevű barátja elrabolja és elviszi egy titkos szórakozóhelyre, ahol a férfiak szórakoznak. Ide érkezik a levél Ödönhöz (mert ő az idegen), hogy atyja meghalt és azonnal utazzon haza. Leonin hiába próbálja lebeszélni barátját, az hajthatatlan, ezért inkább vele tart. Az úton hatalmas hóviharba kerülnek, farkasok támadnak rájuk és szánjukat is baleset éri. A Dnyaperen korcsolyáznak és négy farkas követi őket. Ödön megbirkózik a négy állattal, amíg barátja új lyukat fúr korcsolyaszíjjába, ami elszakadt. Ödön a kozák falu közelében jéghalászok lékébe esik bele, és onnan legjobb barátja Leonin menti ki.

A másik kettő

Otthagyjuk Oroszországban Ödönt és Bécsben találkozunk Richárddal, aki éppen párbajozni indul, de előtte összefut egy pappal, akit Bécsbe hivattak kihallgatásra, és aki úgy gondolja, hogy tévedésből túl drága szálláshelyre helyezték, és ebből még baja lesz. Richárdnak azt is elmondja, hogy ő bizony a lánya miatt, aki egy nemes fiába lett szerelmes és egy temetési ima miatt, amit ugyanannak az úrnak a temetésén mondott el jutott ide. Richárd tudja, hogy a pap az ő apja temetéséről beszél, de nem fedi fel kilétét, hanem ad a pincérnek két aranyat a pap költségeire. Hazamegy a szállására, ahol vacsorával várja öreg szolgája. Öccse is megérkezik, aki elmondja, hogy anyjától levelet kapott és ezer forintot, hogy fényűzőbben éljen. De ő nem akar, mert hivatalnokként nem tenne jót neki. A fele pénzt Richárdnak adja, mert őtőle úgyis megvonta támogatását anyja, hogy jobb útra térjen. Az csak a kívánsága, hogy kísérje el őt bátyja Plankenhorsték estélyére. Richárd majd táncoltatja az anyát, amíg ő a lánynak udvarol.

Mindenfelé emberek

Plankenhorstéknál az asszony bárókisasszonynak született, de férje már nem volt az. Meghívottak voltak ugyan a legnagyobb estélyekre, de senki nem mutatott komoly érdeklődést irántuk a felsőbb körökből. Az ő estélyeikre inkább fiatal katonatisztek, testőrök, hivatalnokok jártak. Jenő megpróbál Alfonsine közelébe kerülni. Richárd unatkozik és csak egy szobalány érdekli, aki rákoppintott a kezére, amikor megcsípte annak az arcát. Öccsétől megtudja, hogy a lány nem szobalány, hanem egy szegény nemeslány, akit itt tartanak, de csak cselédként bánnak vele. Bocsánatát kéri a szép Editnek, aki teljesen elbűvöli szépségével.

A bakfis

Richárd ezek után minden meghívást elfogad Plankenhorstéktól. Ali várja, hogy néhány szót válthasson Edittel. Alfonsine ezt észreveszi, aki amennyire szépséges annyira romlott lelkű. Szobalányával csak bakfisnak nevezik Editet, és arról beszélnek, hogy becsapják a lányt azzal, hogy úri ruhát adnak rá, tanítatják és bevezetik a társaságba. Szerveznek egy találkozót, Editet egyedül hagyják a házban és meghívják Baradlayt. Baradlay azonban nem tesz semmit amivel kompromittálná a lányt. Alfonsine-nek pedig ez volt a terve. Baradlay egy levélben megkéri Edit kezét. Mikor Edit átadja a levelet, Alfonsine és az anyja dühöng, hogy Alfonsine terve nem sikerült. Anyja csak annyit mond Alfonsine-nek, hogy nem minden férfi olyan, mint Palvicz Ottó.

A zsibárus

Richárd miután levélben megkérte Edit kezét, lélekben megtisztulva és megindulva tér haza. Elhatározza, hogy minden csecsebecsét, amely más nőkre emlékezteti, kidobat szolgájával. Az meg is tisztítja a szobát, de kiderül, hogy egy híres hölgyről készített képet beadott a zsibárushoz. Richárd elmegy, hogy visszaszerezze a képet, de ottragad az öreg zsidónál, akinek hihetetlen sok holmija van az ócskaságtól a legértékesebb portékáig. Végül Richárd a kép helyet egy karddal tér haza, mert a zsibárusnál megtalálja saját képét, amit az említett hölgy adott el az öreg Salamonnak. Még a zsibárusnál kipróbálja a kardot, kettévág vele egy puskacsövet. Salamon ettől annyira odavan, hogy a Richárdot ábrázoló képet megtartja magának.

Női bosszú

Aranka, a pap leánya folyamatosan apját várja. A szomszédságból is azt a hírt kapja, hogy apja valószínűleg börtönbe jut a temetésen elmondott ima miatt. Megérkezik Baradlayné, minden gazdagságot és támogatást megígér a lánynak, de az nem fogadja el, mert neki meg kell várnia Ödönt, aki azt ígérte, hogy visszatér hozzá. Baradlayné átad egy levelet, amit Ödöntől kapott, és amit még fel sem bontott. Együtt olvassák el Arankával. Leonin levele az, aki elmondja, hogy mi történt velük Oroszországban. A két egymás karjaiba borulva otthagyják az öreg paplakot és Baradlayné magához veszi a lányt a kastélyba.

Az aláhúzott sorok

Bár a faluban mindenfélét pletykálnak a Baradlayakról és Arankáról, senki nem tudja a valóságot. Ödön levelet ír anyjának, hogy felépült és érkezik haza. Anyja elébesiet és elmondja, hogy azt akarja, hogy ő vegye át az apja után a főispáni széket és legyen ura a háznak. Az úrnőt is megtalálta már. Ödön ellenkezik, de aztán anyja bevezeti Arankához és minden ellenszegülés eltűnik. Az asszony boldog a fiatalok boldogsága miatt és a szobájában aláhúzza azokat a sorokat, amiket ellentétesen ugyan, de már véghez vitt a végrendeletből.

A kézfogó napja

A kézfogóra mindenhonnan érkeznek a gazdag hintók. Nagy pompával megérkezik Tallérossy Zebulon is eladó lányaival, és Ridegváry is nagy magabiztossággal. Hamar észreveszik, hogy olyanok is vannak a társaságban, akik bizony nem a császár hívei. Nem barátai sem Ridegvárynak, sem pedig Tallérossynak. A pap is ott van Tallérossyék legnagyobb megrökönyödésére, és nem is látszik nagyon boldogtalannak. Aztán megkezdődik a ceremónia, és kiderül, hogy a kézfogón nem özvegy Baradlayné és Ridegváry a főszereplő, hanem Ödön és Aranka. Sokan éljeneznek, Ridegváry és barátai azonban megsemmisülve állna. Ridegváry elmondja Baradlaynénak, hogy pontosan tudja, hogy hogyan is szólt a végrendelet, aminek minden szavát megszegett az asszony, és hogy ez a viselkedés egy magaslatra vezet, de annak a magaslatnak vérpad a neve.

Az első lépcső ,,ama” magaslathoz

A megyeházán ülés van, és éppen Tallérossy beszél arról, hogy milyen buta gondolat a parasztnak szavazójogot adni, és írni-olvasni tanítani. A fehér tollasok, akik az újítások mellett vannak, mindenre elszánva szónokolnak. A fekete tollasok, a maradiak, lapos szónoklatokkal húzzák az időt. Az elnöki székben Ridegváry Bence ül, akinek megvan a joga arra, hogy abban a pillanatban szavazásra bocsájtson egy kérdést, amint csak akarja. Miután minden kísérlete kudarcba fullad, a pandúrokat hivatja és a teremben elkezdődik a harc. A pandúrok csak nem jönnek, mert őket Baradlay Ödön állítja meg. Kitiltja Ridegváryt a teremből és nagy örömujjongás közepette elfoglalja a főszéket. Ridegváry szavaival, ez volt az első lépcső ,,ama” magaslathoz.

Tavaszi napok

1848. március 13.-án az egész város felbojdult Bécsben. Kitört a forradalom. A Plankenhorst család villájában gyűlnek össze a megrémült császárpárti urak és hölgyek. Azon tanácskoznak, hogy vajon mit is tegyenek? Meneküljenek vagy maradjanak. Sorra érkeznek a hírhozók, némelyeket majdnem agyonvert már a tömeg. Van olyan úr, aki halottszállítókat fizet le, hogy hullaként menekítsék ki a városból. Antoniette asszony nem akar menekülni, félholt leányát kiráncigálja az erkélyre és onnan kiáltja, hogy éljen a szabadság. Közben Jenő, aki teljesen ideggyenge és életében soha nem fogott kardot, egyetlen vadászaton sem vett részt, halálos félelemben ül a szobájában és Alfonsine-on jár az esze. Jenő estére legyőzi félelmét és elindul, hogy megtudja mi történt a szeretett nővel. Megdöbbenve látja, hogy a Plankenhorst palota a szabadságharcosok egyik központjává vált. Alfonsine és anyja mindenkivel elhitetik, hogy a szabadság oldalán állnak. Jenőt megbűvöli, hogy a nő állandóan a nyakába ugrik, csókolja, örömittasnak mutatja magát a szabadság ügye miatt. Úszik a boldogságban és nem lát át a színjátékon. Egyik erkélyről Ödönt hallja beszélni, ez megrémíti, és eszébe jut, hogy ez a második lépcső ,,ama” magaslathoz.

Az érem másik oldala

A bécsi utcákon Richárd is ott van, mint katona. Mindenféle, egymásnak ellentmondó parancsot kap. Nem használják csak a kardjuk lapját, nem gyilkolnak, csak szétkergetik a csőcseléket. A részeges tömegtől már a forradalmárok is tartanak, Akiknek nem a szabadságon, hanem a pusztításon, rabláson jár az eszük. Jenő végigkocsizza a várost, nehogy összetalálkozzon Ödönnel, vagy nehogy a csőcselék haragja elé kerüljön. A forradalmárok és Richárd csapata egy zárda előtt próbálják meg szép szóval és viccekkel lecsillapítani a kedélyeket, de nem sikerül. Richárd bemegy a zárdába, ahol megpillantja Editet. Ezután már nem akar egyebet, csak elkergetni a csőcseléket. Feletteseitől emiatt is különböző leveleket kap, egyik keményebb, másik megfontoltabb magatartást parancsol.

Akik igazán szeretnek

Már októberben járunk és a forradalmat hamarosan leverik. A barrikádokon két forradalmár beszélget. Az egyik Alfonsine-t szereti, a másik úgy hiszi, hogy az anyjával együtt kém. Közben kiderül, hogy Alfonsine és az anyja egy apácán keresztül tartja a kapcsolatot a császárpártiakkal. Mikor Editet kihozhatják a zárdából, a látogatás színe alatt kicserélik az információkat. Editet a boldogtalanságba akarják kergetni azáltal, hogy megbeszélik, hogy Richárdot hamarosan megölik és annak anyját is elkapják. Alfinsine szerint mindenki tudja, hogy álruhában jár, és hol tartózkodik. Edit mindet kihallgatott, nyugalmat színlel, mintha nem tudna semmit. Amikor hazafelé kocsiznak, hirtelen kiugrik a kocsiból és elrohan arra a címre, ahol Richárd anyja van. Elmondja a sötét terveket, Editet is kofának öltöztetve elmennek Richárdhoz, aki útra kel anyja tanácsára Magyarországra. Elmennek Palvicz Ottó csapatához, és megtévesztve őket az Alfonsine-tól hallott jelszavak alapján elküldik őket a Richárd útjával ellentétes irányba. Palvicz csak reggelre jön rá a cselre, de akkor már bottal ütheti Richárd és a kofák nyomát. Editet visszaviszik a kolostorba, ahol nem árul el estig semmit, pedig vesszővel, szíjjal verik. Estére azt mondja, hogy az éjszakát Richárdnál töltötte. Tudja ugyanis, hogy így biztosan titokban marad a szökése, mert ezt a szégyent a kolostor nem engedheti meg magának.

A vérveres alkony

Leverték a forradalmat. A győztes még pihen, a vesztes menekül. Csak egy félkezű forradalmár támolyog sebesülten, rogyadozó léptekkel a Plankenhorst palota felé. Látja a lobogót és eléri a kaput, de az, zárva van. Hiába dörömböl, nem nyitnak ajtót. Még reménykedik, hogy talán a nők elmenekültek és jó lesz itt meghalni, ennek a háznak a kapujában, a szabadság lobogója alatt. A lobogót azonban még hajnal előtt kicserélik a császári zászlóra, és ott hal meg az áruló nőknek a palotája tövében.

Az a harmadik

Jenő a szabadságharc utolsó napjait már a Plankenhorst palotában töltötte. Éjjelre sem ment szállásra, és úgy érezte, hogy viszonya már Alfonsine-val mindenki számára egyértelmű és megmásíthatatlan. Sorra érkeznek az urak és hölgyek, a régi barátok, akik visszatértek vagy előbújtak rejtekhelyeikről. Jenővel senki sem törődik, csak Ridegváry mondja neki, hogy menjen a szállására, mert beszélni valója van vele. Alfonsine előad egy színjátékot Jenőnek, hogy el akarják választani őket, de ő a sírig hű marad hozzá. Alfonsine anyja elmondja Jenőnek, hogy sem a forradalmárokhoz, sem a császárpártiakhoz nem állt, és Alfonsine kezére addig ne számítson, amíg nincs rendes állása. Alfonsine Palvicz Ottótól kap levelet, aki viszonyuk leélesztésére kéri. Ridegváry elmondja Jenőnek, hogy anyját keresik, és el fogják ítélni. Egész családja üldözött és anyja hamarosan felkeresi a szállásán. Felajánl neki egy ragyogó állást a cárnál. Anyja nem jön egész éjjel, és reggelre Jenő megtudja Ridegvárytól, hogy elmenekült a városból. Jenő elfogadja az állást, elmegy Alfonsine-ékhoz és megkéri a leány kezét. Másnapra megbeszélik a kézfogót, de hazaérve megjön az anyja, aki elmondja, hogy tudja, hogy ő előtte fényes pálya áll, míg testvéreit a vérpad várja. Ödön gyermekei pedig koldusbotra jutnak. Jenő úgy dönt, hogy anyjával tart. Hiába várja Ridrgváry és a megíivottak serege a Plankenhorst házban.

Elől víz, hátul tűz

Richárd csapatával menekül. Palvicz Ottó a nyomukban. Egy alkalommal már pisztollyal lőnek egymásra, de aztán nem ér véget a párbaj. Richárdéknak útját állja a Duna, a March, a víz, a hegy, a hóesés, de még az erdőtűz is. Végül sikerül magyar földre jutniuk.

Egy nemzeti hadsereg

A nemzeti hadsereg

gyerekekből, öregekből, ifjakból, papokból, ügyvédekből, úrfiakból és rablókból állt. Harcoltak kaszával, az ellenségtől rabolt fegyverekkel. Harangból öntöttek harangot, a főurak közül is sokan állítottak fel csapatokat. Hősiesen harcoltak.

A szalmakomisszárius

Tallérossy Zebulon nagyúr lett, élelmezési biztos. A legnagyobb problémája, ahogyan ő nevezte, a magasabb politika. Azonban ez nem a szabadságharc ügye volt, hanem hogy férjhez adja öt leányát. Ebben még a felesége is egyetértett vele. Baradlay Ödön egy napon vendégségbe hivatalos hozzájuk. Ki is takarítják a házat, és nagy lakomát rendeznek, hátha Ödönön keresztül eljutnak Jenőig, aki igencsak jó parti az egyik kisasszonynak. Ödön azonban elviszi Zebulont a háborúba, ahol sok száz embert kell ellátni élelemmel, szalmával, és jegyzékeket írnia. Zebulon retteg a félelemtől, reszket az éhségtől, nem ért a jegyzékek írásához, és semmi kedve a háborúskodáshoz. Hátramarad hát az utolsó állomáshelyen, de mégis úgy alakul, hogy onnan támad az ellenség. Zebulon kiugrik az ablakon és meg sem áll hazáig. Sokkal később olvasta csak, hogy mi is történt ott, és hogy az újságok úgy tudták, hogy ő több óráig védte a rábízott javakat és a helyet.

Az első tandíj

Kassánál nagyon kikapott a magyar sereg. Rossz volt a haditaktika. Már nagy bajban vannak, amikor megjelenik egy huszárszázad, élükön Richárddal, és segítenek a biztonságos visszavonulásban. A két testvér nagyon boldog, hogy találkoztak, hiszen évek óta nem látták egymást.

A betyár

Boksa Gergő ötven ökröt terelt a csapatokkal, hogy a húsellátmány biztosítva legyen. Hanem bizony úgy megijedt a csatazajtól, hogy ijedtében otthagyja az ökröket és futásnak ered. Este aztán a táborban ötven botütést kap ezért és elkergetik. Ő átmegy a némethez, és csellel visszaszerzi az ökröket. Baradlayék nagy örömmel fogadják, és Boksa Gergő papírt kap róla, hogy semmisnek tekinthető a verés.

A Királyerdőben

A királyerdőben hatalmas csata zajlott. Mindenki érezte ez egy olyan viadal, aminek a vége győzelem vagy halál. Itt találkozik össze a két nagy ellenfél: Palvicz Ottó és Baradlay Richárd is. Richárd legyőzi Palviczot. Győz a magyar hadsereg.

A haldokló ellenfél hagyatéka

Bár Richárd néhány óráig eszméletlenül feküdt, nem szenvedett komoly sérüléseket. Pál úr azonban meghalt, amikor a sebesült Richárdra vetette magát, hogy a lovaktól megvédje tulajdon testével. Palvicz Ottó is a halállal küzd, és magához hivatja Richárdot. Elmondja, hogy egy gazdag hölgytől van neki egy fia, akit három éve kerestet. Rábízza a titkot és a fiút Richárdra, aki megígéri, hogy gondoskodik a gyermekről. Palvicz meghal Richárd kezét szorítva.

Napfény és holdfény

Baradlay Ödön neje és két gyermeke Jenővel együtt Körös-szigeten van, ami igazi kis paradicsom. Biztonságban vannak, csak nagy aggodalomban. Jenő megtanítja Arankával a titkosírást, amivel lehet a katonákkal levelezni. Közben özvegy Baradlayné a kastélyában kórházat rendezett be, ahol rengeteg sebesültet ápolnak. Sajnos a háborús sebeken kívül a kolera is pusztítja az embereket, ezért Baradlayné nem ír gyermekeinek, unokáinak, menyének, és nem látogatja meg őket. Minden este beszél a kőszívű arcképéhez, hogy tudja hogy ő cselekedett helyesen.

Sötétség

Alfonsine-éknál ott van két apáca és Edit. A harcokról beszélnek, és ők négyen biztosak benne, hogy hamarosan vége lesz az egésznek. Megérkezik Ridegváry, aki közli, hogy a magyarok győztek és Palvicz Ottó meghalt. Alfonsine teljesen kitör magából, anyja elájul a szégyentől. Alfonsine szövetséget köt Ridegváryval, hogy eltörlik a Bardlayakat. Editet is megfenyegeti, hogy megöl mindenkit, akit szeret.

Mindenváró Ádám

Mindenváró Ádám olyan ember, akit soha nem érdekelt a szép ruha, a haza vagy a megye dolga, gazdagság vagy rang. Éldegélt kis házában, földjével, feleségével, nem kellett gyerekkel törődniük, mert nem volt nekik. Ide menekül Tallérossy Zebulon és elmeséli bujdosását. Megfutamodott a német elől, két napig futott az erdőben, aztán egy hordóba rejtették. Napszámos ruhát adtak rá, később zsidóasszonynak öltözve menekült, és végig rettegett, hogy valaki felismeri és megöli. Mindenváró majd megszakad a nevetéstől a történet alatt. Megérkezik Szalmás uram is, aki az ellenséghez tartozott é mindketten megrémülnek a másiktól. Azt hiszik, hogy miatta van ott a másik. Szalmás elmeséli, hogy a magyarok győztek. Éjszaka aztán ijedtében mindkettő megszökik.

Sorsát senki sem kerülheti el

Két napig bujdosott az erdőben Tallérossy, amikor egy tisztáson szembetalálta magát Szalmás urammal és rájött, hogy nem menekülhet tovább. Felajánlotta, hogy inkább ne bántsák egymást. Közben megérkezik egy magyar katona, Szalmás elillan, és a katona Boksa Gergőhöz vezeti, aki azóta parancsnok lett. Az elmondja, hogy a törvényszék halálra ítéli a hazaárulókat és a hazájukat cserbenhagyókat. Onnan is elmenekül Tallérossy, egy szekéren eljut egy távoli falucskába, ahol a paptól kér segítséget, aki saját fiához küldi külföldre reverendában. Csak útlevelet kell kérvényeznie. Akitől kérvényezi nem más, mint Ridegváry, aki azonnal megismeri és rögtön titulust is ad neki.

Egy magányos lovag

Pesten hatalmas a csend, senki sem mozdul. Az utcák csendjét lódobogás riasztja fel. Egy magányos huszár nyargal, mögötte messze a csapata. Utánuk mindenhonnan felhangzik a boldog éljen. Baradlay Richárd az, és azt az asszonyt keresi, aki a gyermeket bújtatja. Megtudja, hogy az osztrákok egyik börtönében ül és a gyermekről senki sem tud semmit.

Párharc mennykövekkel

Richárd megszáll abban a házban, ahol korábban az asszony lakott a gyerekkel. Összebarátkozik egy csizmadiával, aki bemegy pórnak öltözve a várba, hogy kémkedjen. Ödön, Richárd és a többi parancsnok azon vitáznak, hogy meg kell-e ostromolni a várat, és hogy vállalhatják-e a lehetséges következményt, hogy Budáról az ellenség Pestet is földig rombolja. Végül a támadás mellett döntenek. Richárd gyávának mondja Ödönt. Az öreg csizmadia a várban felismeri Szalmás Mihályt, és elmondja Richárdnak, hogy tudja, hogy van egy kém, aki bajba sodorhatja őket. Azt is észreveszi, hogy a pesti házból gyertyákkal jeleznek a várba. Pestet porrá bombázzák. A csizmadia meglepi az árulót és lelöki a ház ablakából. A magyarok megindítják Buda ostromát. A csata első nap nem dől el.

Zenit

Az ostrom előtti estén Ödön Richárdot párbajra hívja, ami jelen esetben azt jelenti, aki hamarabb ér fel a várba a maga oldalán, az győz a párbajban. Mindketten hősiesen harcolnak, de Ödön a gyorsabb. Richárd megpróbálja megmenteni a Lánchidat is.

Az eldobott lélek

Richárd elmegy a kórházba, hogy a gyermeket végre fellelje. A dajka meghalt, de talál nála egy címet. Elmegy arra a címre, és ott megtalálja a nagy nyomorúságban élő gyermeket. Visszaviszi Pestre, és ott elviszi a gyermekkórházba, mert szembetegsége van.

Ephialtes

Ridegváryval és Tallérossyval találkozunk ismét. Az író visszaidézi a történelemből azokat, akik átkozták vagy eladták hazájukat. Ilyen volt Ephialtes is, aki eladta Hellászt. Ridegváry is eladta hazáját. Behívta a cár seregeit, hogy tegyenek rendet és töröljék el ezt a nyomorúságos társaságot. Tallérossy Zebulon bizony nem annyira élvezte ezt a cselekedetet. Sőt egyszer eszébe jutott egy magaslatnál, hogy mint Dugovics Titusz lerántja magával a mélybe Ridegváryt, de aztán őt lányára gondolt, és nem lett hős. Próbált érdeklődni a megtorlásról, de Ridegváry csak latinul volt hajlandó idézgetni. Próbált vele összeveszni vagy megszökni, de Ridegváry nagyon ragaszkodott hozzá. Zebulon ellopott egy angol nyelvű útlevelet, amiben nincs név és cím, tehát bárki felhasználhatja. Egy gyógyszer segítségével kiütéseket szerzett magának, ami miatt Ridegváry messze szaladt tőle, mert azt hitte, ő is kolerás. Így szabadult meg Zebulon Ridegvárytól, aki tovább masírozott a cári sereggel.

Perhelia

Csodálatos égi tünemény tűnt fel 1849 júniusában az égen, de a természettudósok nem törődtek akkor vele. Csak a nép törődött, akik babonaságból rossz jelnek vették az égi tüneményt. Lánghy Bertalan, a protestáns prédikátor, ki az idős Bardlay temetésén annakidején az emlékezetes imát mondta, hatalmas parasztsereggel védte a Tiszát. Kérte Istent, hogyha ez a jel az égen valóban vészjósló, akkor inkább haljon ő meg, mert nem akar ezen a földön élni, ha nem lehet ez szabad föld. Isten, aki tudta, mi következik, meghallgatta imáját, és magához vette a hűséges szolgát. A nép pedig szétfutott.

Régi jó barátok

A magyar sereg világosnál letette a fegyvert. Ott volt Baradlay Ödön is, várta, hogy sorsa beteljesüljön. Zebulontól érkezik egy levél, benne egy útlevéllel, amivel megszökhet Angliába. Ödön fogja magát és elszökik, de az első ellenőrzésnél azonban beleakad Leoninba, aki nemhogy segítené, de minden barátságukat feledve, bezáratja, és ráparancsol az őrre, hogyha szökni akar, lője le. Az őr azonban az a szolga, akivel együtt szöktek annakidején a farkasok elől, és elengedi. Ödönnek sikerül megszökni.

Nadír

Csak vágtat végig a pusztán, amikor összetalálkozik Boksa Gergővel. Tőle tudja meg, hogy Ridegváry Nagyváradon van, és rájön, hogyha Leonin el nem fogja, ő bizony Ridegváry kezeibe fut, és ő az, akinek nem adná meg magát. Ezek után újra hisz a barátjában. Boksa elviszi mocsáron, úttalan utakon keresztül egy házba, ahol bevárhatja az ítéletét. Bizony a családjához vezeti Ödönt!

A nem mutatott levél

Ödön iszonyatosan szenvedett a család körében, hiszen minden nap várta, hogy levelére, melyben tudatta a törvényszékkel, hogy várja döntésüket, válasz érkezik. Felesége az őrület határán volt és állandóan könyörgött, hogy meneküljön, de ő nem tette. Nem tehette. Jenőnek érkezik egy levél, illetve Eugen Baradlaynak, amit tévesen használtak, mert az Eugen Jenő és nem Ödön. Jenőt hívják a törvényszék elé Ödön helyet. Jenő nem mutatja meg a levelet, csak felkerekedik, és elmenjen. Megpróbálják visszatartani, mert azt hiszik, hogy Plankenhorstéknál akar kegyelmet kérni. Jenő nem árulja el igazi tervét.

Egy ember, akit még eddig nem ismertünk

Jenő megjelenik a bírák előtt, akik mindenről kikérdezik. Vállalja, amivel vádolják, de mások ellen nem tanúskodik. A bírák csodálkoznak azon, hogy mindent vállal, de ő nem akarja, hogy hosszúra nyúljon a tárgyalás, hogy szembesítsék valakivel, aki felismerhetné. Gyorsan végeznek. Az ítélet halál. Ő pedig csak annyit kér, hadd írjon levelet a családjának.

A túlvilágról

Visszaköltözik Ödön, Aranka, a gyerekek és az öreg Baradlayné a Baradlay kastélyba, és ott várják Ödön beidézését. Egyik nap jön egy katona, aki mindhármuknak levelet hoz. Természetesen Jenőtől, amiben megtudják, hogy mit tett értük. Mindhárman zokognak, de a katona előtt vissza kell fojtani a könnyeket. Annak még átkel adnia a mellényt, melyet Jenő viselt a kivégzés alatt. A mellényen három véres lyuk van.

A kőszívű ember előtt

Az anya őrjöngő fájdalmában fia mellényével a kezében rohan a kőszívű képéhez, hogy neki ordítsa ki szívéből a fájdalmát. Őt vádolja és magát. Ödön már nem akar hőst játszani, hiszen öccse volt az igazi hős. Neki megmaradt a család, akiket támogatnia kell.

A börtön távirdája

A börtönben, ahol Jenő volt, ott volt Richárd is és a börtönfalon át, értesült kopogtatással, hogy halálra ítélték testvérét. A cellákból úgy érkezett a hír, hogy az öreget. Ők Ödönre gondoltak, de Richárd mindig Jenőt hívta így. Bár ő is úgy tudta, hogy Ödönnek kell meghalnia.

Az első tőrdöfés

Alfonsine boldog a hírre, hogy az egyik Baradlay már meghalt, és miatta, hiszen az ő jegyzetei is belejátszottak a halálos ítéletbe. Diadalittasan vágja Edit szemébe, hogy az egyiket már megölte. Nem tudta, hogy azt, akit ő a legjobban szeretet a világon. Azt, aki még akkor is megbocsátott neki, amikor rájött, hogy ő fektette árulásával a sírba.

A fejgörcsök napján

A teljhatalmú kormányzónak fejgörcsei vannak. Ilyenkor legjobb embereivel is keményen bánik. Minden kegyelemért könyörgőnek nemet mond, és a legsúlyosabb ítéleteket osztogatja. Késő éjszak érkezik hozzá Alfonsine, aki megtudja, hogy már másnap leváltják a kormányzót keménykezűsége miatt. Ráveszi a kormányzót, hogy mér ezen az éjszakán hozzanak meg minden ítéletet, és végezzék ki hajnalban a foglyokat, élükön Baradlay Richárddal.

A tőr hegye letörve

A kormányzó megígéri, hogy így fog tenni, és Alfonsine diadalittasan hazamegy Bécsbe. Elmondja anyjának és Editnek, hogy végre minden terve sikerült, és megölte Richárdot is. Azonban alighogy elmeséli rémséges tetteit, jelenti a szolgáló, hogy Baradlay Richárd úr van itt. Alfonsine rosszul számolt. A kormányzó nemhogy halálra ítélt volna minden foglyot, hanem elengedte minden büntetésüket. A kormányzó elmondta Richárdnak, hogy szabadulását Alfonsine-nak köszönheti, és átnyújtja halott testvére hajfürtjét, ami szőke (mint Jenőé), és nem fekete (mint Ödöné). Elindul Bécsbe és ugyanazon a vonaton utazik, mint a diadalittas Alfonsine, hogy elmenjen a Plankenhorst házba és megtalálja Editet.

A kőszívű ember felel

Közben özvegy Baradlayné minden nap a kép előtt könyörög és vádol. Vádolja a kőszívűt Jenőért és könyörög Richárdért. Aztán megérkezik a levél, hogy Richárd szabad. Úgy érzi, férje felelt neki, és Jenő volt a közbenjáró, mint gyermekkorában is a két szülő között.

A kérő

Megjelent tehát Richárd Plankenhorstéknál, és bizony senki nem értette hogyan lehetséges ez. Edit boldogan rohan a karjaiba. Plankenhorstné elmondja lekicsinylően, hogy Richárdnak semmi joga Editre, hiszen nem méltó hozzá. Se rangja, se vagyona, és Editnek kérője van. Edit azonban odavágja, hogy ő mindenkinek elmondja majd, hogy egy éjszaka megszökött a zárdából és a kaszárnyában töltötte az éjszakát a szeretőjével. Ez elég lenne, de Plankenhorstné még megpróbálkozik azzal, hogy tudja, hogy van egy fia Richárdnak. Ezzel a fiúval akarja befeketíteni Richárdot Edit előtt. Richárd elmondja a gyermek történetét, de nem árulja el anyja nevét. E hír hallatára már nem tartóztathatják Editet.

Comedy of errors

Richárd és Edit boldogan hagyják ott a házat, és elhatározzák, hogy amint lehet, összeházasodnak. Nem megy hamar, mert annyi engedélyt kell elintézni, hogy bizony hosszúra nyúlik a várakozás. Mégis kivárják tisztességesen. Egyszerű esküvőt tartanak, szűkösen élnek, hiszen Richárdnak már nincs vagyona. Mégis boldogok. Aztán Salamon, az öreg zsidó eljön és elmeséli nekik, hogy Editnek nagy hozománya van, így nem kell szűkölködniük. Magukhoz veszik Károlykát is, Palvicz és Alfonsine fiát.

Húsz év múlva

Richárd Palvicz Ottó fiát sajátjaként nevelte, és sokáig nem is volt vele semmi baj. Kamaszként megszökött és ellopott otthonról több ezüstöt. Richárd kereste, és végül egy rablótanyán rongyokban talált rá. Később rájött, hogy Károlyt anyja értesítette és becsapta azzal, hogy apját, nevelőapja orvul megölte és bosszút kell állnia. Ezért változott meg Károly viselkedése. Később még többször megszökött, de Richárd mindig kihúzta a bajból. Végül hivatalnok lett, itt talált rá Alfonsine, aki koldusbotra jutott. Károly azonban nem segített rajta, mert éppen megkapta atyai örökségét és elment Amerikába. Alfonsine pedig őrültekházába jutott, amit özvegy Baradlayné alapított. Ottjártakor kerül éppen oda Alfonsine, és Baradlayné pénzt ad, hogy ápolják a nőt. Alfonsine itt tudja meg, hogy Jenő halt meg Ödön helyett, és hogy megbocsájthatatlan vétke miatt a túlvilágon sem nyugodhat majd.

Végszó

Felnőtt egy újabb nemzedék, a vért és a könnyeket elmosta az idő, és az új kor jobb idők reményét ígéri a magyar nemzetnek.

211 Hozzászólás »

 1. patu írta:

  ajj annyira hoszu nincsenn rövidebb? :S

  comment-bottom
 2. egy ember írta:

  heló. ennél nincs rövideebb???akinek van az küldje már el az imélemre!

  pankotai15@freemail.hu

  comment-bottom
 3. Én írta:

  Nem tom mit izéltek hogy rövidebb kellene.
  Örüljetek neki hogy a ti sebességetekkel is (1-2óra) gyorsan el lehet olvasni.

  comment-bottom
 4. EqmaN írta:

  köszi hogy föl raktad örök hála

  comment-bottom
 5. Angella írta:

  nagyon klasz!!es orvendek hogy innen konyeben elolvashatom mint konyvbol!!!

  comment-bottom
 6. krisz írta:

  tök jó pont jókor van meg

  comment-bottom
 7. Byanca írta:

  1-2 óra alatt? Én már 1 éve olvasom.Sehol se járok.
  Az a baj,hogy minden holnapra ez a tartalom van írva.

  comment-bottom
 8. ÖDÖN! írta:

  Látom ti is azok közé tartoztok, akik berják google-ba ,h Kőszívű ember fiai olvasónapló és az első 5 közül rákattintotok valamelyikre :D
  Amúgy meg jó az olvasónapló , és egyáltalán nem hosszú én például ezt írok le házinak , mert nincsen kedvem elolvasni a kötelezők rövident. ( amit én most íde írtam ,az hosszabb ,mint valamelyik fejezet :D)
  JÓ A SZÖVEG (by: egy7.-es ,aki nem szeret olvasni)

  comment-bottom
 9. Dzadzzó írta:

  Nagyon köszönöm sok segítség!!! Nemtom mi ebbe a nagyon hosszú -.-…….

  comment-bottom
 10. dik írta:

  Örök hála ezért.Így is sok munkám volt vele elképzelem mennyi lett volna ha elolvasom….

  comment-bottom
 11. attila írta:

  nagyon jó ez!!!!

  comment-bottom
 12. Sookie írta:

  szerintem is nagyon jó! ennél rövidebbet úgyse találtok….csak az a baj, hogy nekem egy váratlan fordulatot kellene leírjak. :D

  comment-bottom
 13. Egylány^.^ írta:

  Ááááá nem tudom h mit izéltek itt…….mért nem nézitek meg filmben?? “Looserek” ……-.-” :O
  Annyi időő alatt mialatt ezt elolvados és megérted annyi idő alatt megnézed a filmet….XD pff…..ááááá……én is csak azért jöttem erre az oldalra mert a filmet már letöröltem és csak egy részlet kell belőle…..
  Am meg van benne 1 csomó helysirási hiba…..-.-” ^.^

  comment-bottom
 14. Bogyo írta:

  hat na koszi szepen de lehetne rovidebben is …:))))de igy is jo…

  comment-bottom
 15. dávid írta:

  Azért kéne rövidebb mert lekéne irnom , a suliba kéne

  comment-bottom
 16. Betty írta:

  kösz annak aki írta legalább nem kell elolvasnom XD

  comment-bottom
 17. péter1996 írta:

  sziasztok!kösz szépen hogy felraktátok nagy segitség volt !

  comment-bottom
 18. Fyoskâ írta:

  Huh…az utolsó pillanatban!! kössz!

  comment-bottom
 19. kiki írta:

  hülyeség nekem nem is ezt kell leírni hanem a kérdésekre válaszolni persze nem olvastam el tehát szarban vok

  comment-bottom
 20. Nyappy-chan írta:

  szerintem nem is olyan hosszú akönyvhöz képest

  comment-bottom
 21. PáŁmykah írta:

  naon jóó jobb mint a könyv nah pusziíí<3

  comment-bottom
 22. valaki írta:

  örüljetek hogy igyis levan rövidítve
  amúgy meg sztem jó!

  comment-bottom
 23. Alma írta:

  Szerintem jó és kinemszarja le hogy vanbenne helyesírási hiba ? :O
  Örülj hogy levan írva mitkell kritizálni -.-
  Persze ha szinte “megmenti az életed ” akkor mit magyarázol ??
  Jó rövidebbe jólenne holnap dogátírokbelőle XD
  de akkor is jóez :D
  Köszi^^

  comment-bottom
 24. kicsilány írta:

  naon jol jot ez nekem bar elolvastam megis jou most innen az ismetelni az egeszet

  comment-bottom
 25. asd írta:

  ja méh jo h van ien :D

  comment-bottom
 26. egy élő (vagy halott??) ember írta:

  most nemtom mit rinyáltok. sztem jó ez az egész. a könyvhöz képest tök rövid. és hha le akarod írni akkor meg csak annyit irsz le amennyit te akarsz. ennyi xd
  na pusziika

  comment-bottom
 27. sacy írta:

  tök jó de igy is a mutter olvasta elXD
  :)

  comment-bottom
 28. balázs írta:

  Nem tudom mi ezen a hosszú.. Talán még rövid is ha egy fejezetből írtok..

  comment-bottom
 29. tomíí ^.^ írta:

  én se tom mit izélnak itt h hosszúú….
  am sztem nem is…
  meg ha hosszú lenne és le kéne írni akk másol…beilleszt microsoft office word-be és kinyomtatod ennyihHh. az egész…
  mit kell ebből ekkora ügyet csinálni ??? o_O

  comment-bottom
 30. szijjjjasztok írta:

  ez nagyon jó 5-ös olvasónapló:Dnem tom mit kelll rinyálni hogy ez hosszú…a könyvhöz képest nagyon rövid:D

  comment-bottom
 31. niki írta:

  Szerintem Tök jó . köszi hogy felraktad

  comment-bottom
 32. Tanonc írta:

  jó hogy megtalálltam mert nekem ebből kell leirnom mindent 12 fejezetenként 1 hét alatt így könnyebb lessz majd xDD

  comment-bottom
 33. fanni írta:

  jó hogy itt van sokkal könnyebb így megcsinálnom mindent

  comment-bottom
 34. Regi írta:

  Sztem a 300 valamennyi oldalas könyvhez képest ez tök rövid, szo sztem nem kéne nyafogni, nem haltok bele ha kicsit fejlődtök!

  comment-bottom
 35. Regi(élőhalott)^^ írta:

  Ja és nekünk minden héten kell három fejezetet röviden leírni szo ez naon jó4Kicsit át kell fogalmazni és ennyi!

  comment-bottom
 36. Koragon írta:

  tők jó hogy fel rakatad engem a szüleim nyuznak már vagy 3 hónapja hogy olvassam el és mindig kérdezik mi volt benne így könnyem megy rádadásul az egészet emit fel raktál eltom 1óre 20-30 alatt olvasni örök hálám

  comment-bottom
 37. Karmii írta:

  Szerintem tôk szupi és nem értem h mi ezen a hosszú, mert a kônyv 500 oldal felett van. és ha nem tetszik ak. fogd a kezedbe a kônyvet éa olvasd el.

  comment-bottom
 38. Pötyke írta:

  Jaj nagyon ez így tökéletes ahogy le van írva!
  Ezt rövidebben nem lehet leírni…akkor meg már nem is lenne értelmes…
  Nah de én nagyon köszönöm hogy ez így precizen le volt írva…Nagyon köszi!^^<3

  comment-bottom
 39. kiskakas írta:

  ááh.erre volt szükségem (:

  sztem nem hosszú,legalább jó jegyet kapok XD :))

  comment-bottom
 40. maty írta:

  imádom aki ezt le írta nekünk legalaáb nem ki olvasni azt a

  comment-bottom
 41. rebeka írta:

  óóóóóóóóóóó eezaz 2 órámba kerlt csak nam is baj legalább a hosszút,unalmasat régit nem kel elolvasnom :D hihihi

  comment-bottom
 42. rebibi írta:

  ez tök jó ha érti az ember lánya!!!nem??? :) :*

  comment-bottom
 43. wiikii írta:

  nekem naon bejön!!habár még igy is unalmasnak tartom de nem akarok rosszjegyet ugyhogy köszi h ezt igy leirtátok(L):)(K)

  comment-bottom
 44. hahahaa írta:

  jó ez a kis “rövidítés”.amúgy a könyv nem tetszik,mert nagyon hosszú

  comment-bottom
 45. Pityu írta:

  ez nagyon zsír:D
  mivel én ki****ul utálok olvasni ez nagyon jól jött….
  egész nyári szünetbe rá se néztem a könyvre
  azt a nyári szünet utolsó hetébe rámszóltak :S
  azt mivel még így se kaptam hozzá kedvet elkezdtem keresgélni
  azt ide jutottam :D
  szoval köszönet a kitalálónak!!!

  comment-bottom
 46. kötelező írta:

  nah aki itt kritizál akkor az olvassa el a könyvet.Örüljetek hogy van aki leírta amugy meg ha nem tetszik akkor olvasd el az egészet vagy nézd meg…

  comment-bottom
 47. reni16 írta:

  sztem ez naon jo mert en mar elolvastam most meg a tesomnak kellet es igy sokkal konyebb

  comment-bottom
 48. Lakers02 írta:

  Honnan meddig kelll leírni mert ezt tökre nemértem?
  De a tanároknak is van eszük hogy olvasónaplókat kell írni.
  nem?

  comment-bottom
 49. Nixike írta:

  szia sztem nagyon jó kicsit hosszú de az nem baj

  comment-bottom
 50. attila írta:

  szerintem azé kicsit hosszu:D

  comment-bottom
 51. Rena írta:

  Nagyon klasz. Sokat segit. Imádom.

  comment-bottom
 52. Rena írta:

  :D Tuti Oldal.:D

  comment-bottom
 53. Rév Judit írta:

  sztem az eleje unalmas a végefele azér mégis jobb :D,csak átkell gondolni. a vége sztem nincs nagyon lezárva. de szomorú a vége.

  comment-bottom
 54. Mujja írta:

  ennélk rövidebb??

  comment-bottom
 55. tok jo írta:

  nagyon jol le van irva:X

  comment-bottom
 56. Grey írta:

  Nagyon jól le van írva:D Fél óra alatt elolvastam.

  comment-bottom
 57. xD írta:

  Sztem tök jó,hogy ez itt van, és jó, h nem rövidebb mert akkor nehéz lenne 10 mondatot írnom.

  Köszi.

  comment-bottom
 58. ……… írta:

  THX MAN !!!!!!!!!!!!!

  comment-bottom
 59. Boti írta:

  szerintem jó és tényleg minden oldalon ez van.
  de találtamm ennél rövidebet de sokkal nehezebb szövegel

  comment-bottom
 60. Juli írta:

  helló nagyon jóó köszi annak aki ezt csinálta szentem nem olyan hosszú pont normális

  comment-bottom
 61. viki írta:

  köszi sokat segítettél mert az életben nem tudtam volna kiolvasni mert nagyon hosszu
  megkönnyebültem így nem kapok eggyest mert egy segfej tanárom van aki leosztályozza! mégegyszer köszönöm szépen nagyok vagytok!!!

  comment-bottom
 62. nikol írta:

  szijah nagyon szépen köszönöm mert nem tudtam volna kiolvasni és így sokat segítettél rajtam majd valahogy megháhálom köszi szépen nagy vagy azok meg faszok akik kitalálták hogy kötelező olvasmányt kell olvasni minek nem értem na mindegy nem is érdekel szoval mégegyszer nagyon szépen köszonom

  comment-bottom
 63. dorina írta:

  nagyin jo ez az oldal nagyon segit mert vizsgára is készülnöm kel infóbol és igy megkönyiti a dolgom:)

  comment-bottom
 64. AndRU írta:

  Nagyon jó mert nem kell el olvasni a könyvet hanem csak lelesem innen mert a tanár kitalálta h. minden Irodalom órán írunk fejezetenként kell el olvasni és a tartalmából kérdez a tanár de ez meg könnyebbíti a dolgom. XD

  comment-bottom
 65. Rééka írta:

  Szerintem nem hosszú,és nagyon jókor jött,mert utálok olvvasni,és ezt el ”kell”.Olvasom a küönyvet de egysszerrűen nem értem h miről szól itt meg egyszerúen le van írva…
  KÖSZII

  comment-bottom
 66. Áron írta:

  tök jó ez az oldal neke mnagyon sokat segített csak jó lenne ha nem ismernék sokan mert ha egyszerre 2 en ezt irják 1 osztályban akk ciki :S De azért köszi :)

  comment-bottom
 67. Farisz írta:

  Nekem is rövidebb kéne mert eszt most (A5-ös MÉRETBE)Kéne 3 oldalba megfogalmazni aki tud ijet meköszöném csak sajnos má késö mert most is kéntelen leszek leírni a hétvégén az egészet hogy meglegyek. :(

  comment-bottom
 68. Áron írta:

  Farisz akk vegyél ki minden részböl 1-2 mondatot és már meg is van :))

  comment-bottom
 69. űposzpisel Erik írta:

  Sziasztok! nekem nagyon jol jött mert holnapra 110 oldal kellet volna olvasnom:S ugyhogy köszi hogy ilyen rövidre zártátok :D

  comment-bottom
 70. űposzpisel Erik írta:

  Bocsevem nem nem űposzpisel hanem Poszpisel Erik csak véletlen elirtam még 1x bocsi :D

  comment-bottom
 71. Replay írta:

  Ez nekem most mind le kell írnom :S:S:S:S:S

  comment-bottom
 72. davidD írta:

  ez tök jó, nem kell elolvasnom azt az 500 oldalt!
  thx!

  comment-bottom
 73. antonia keszthelyi írta:

  köszi
  :D jó hogy felraktad

  comment-bottom
 74. Ide mit is kell írniiii?!? írta:

  Ez nagyon klassz! Egyáltalán nem hosszú a 480 oldalas könyvhöz! Szóval… ennyi.
  Köszi szépen a kafa munkádat!

  Én elolvastam azt a rohadt könyvet, de az elejét szinte elfelejtettem…
  Kössz mégegyszer!

  comment-bottom
 75. csenge orsolya máté írta:

  Köszi én is sok hasznát veszem… Szlovákiából vagyok innen nagyon délrol de magyar vagyok és az iskola is magyar ahova járok… meg1szer KOSZI

  comment-bottom
 76. LinaXD írta:

  Én azért választottam az internetet hogy leírjam,mert mire elolvasok 1 fejezetet addigra lejár az időm ,és így legalább gyorsabban végzek vele!!!!!

  comment-bottom
 77. Szixa írta:

  ez tök jó.csak az a baj,h minden holnapra kell.xD
  De am köszi.örök hála :D :P O:)

  comment-bottom
 78. Szixa írta:

  Ti am hány évesek vagytok??
  Én 13.és 7.-es.xD
  :D :P

  comment-bottom
 79. Szixa írta:

  már várom a Forma1-et!!.xD
  Azt nem toom,h ez h jött ide.xD

  comment-bottom
 80. Etter írta:

  Nagyon klaasz
  nemtudom mit izélnek h rövidebb kéne
  engem direkt megszólt a tanár h nagyon rövid-.-“na mind1 én csak azéé is innen fogom írnii;):-D
  köszi h felraktad
  ÖRÖK hála:-D:-)

  comment-bottom
 81. szabóca írta:

  Nagyon jó!pont jókor jött!
  Köszi aki csinálta!!!
  By:…..

  comment-bottom
 82. R.Ry. írta:

  Nekem egy kérdéssort adott a tanárom
  Összesen 7 kérdés van de olyan nehezek hogy…
  Segítsen valaki ha bír!!!!!!!

  comment-bottom
 83. V.S.R írta:

  ez szuper nem kell elovassak 525 oldlt!THX

  comment-bottom
 84. bg írta:

  köszi aröviditést

  comment-bottom
 85. Viky55 írta:

  Ez tök jó.Legalább van valami fogalmam az egészről mert a könyvet képtelen lettem volna kiolvasni és ebből doga lesz :DD

  comment-bottom
 86. GoodGuy írta:

  Kosz nekem segitett :))

  comment-bottom
 87. good luck gesy írta:

  köszike ez most nagyon jól jött <3

  comment-bottom
 88. Brigikeee írta:

  Ha szerintetek annyira hosszú ak olvassátok ki a könyvet!
  Tök jó am.

  comment-bottom
 89. hubhaif írta:

  A kurva annyát a kényeseknek akiknek ez hosszú!!!! sztem ennél rövidebbet úgyse fogtok találni!!

  comment-bottom
 90. Senki írta:

  Tényleg nagyon jó, és egyátalán nem hosszú. Csak még annyit szeretnék mondani (nem kötözködésből) hogy az utolsó előtti “A szenvedések kulcsa” című fejezet lemaradt.

  comment-bottom
 91. Popovicsbetti írta:

  Nagyon jól van lerövidìtve.

  comment-bottom
 92. Girls írta:

  Én hetedikes vagyok!! Nekem ez kötelező olvasmány és utálok olvasni ezért ez a rövidítés sokkal jobb így nem kell annyit olvasnom!!:DDD Én is dogát írok majd belőle!! És ez szerintem elég lesz… köszi a rövidítést sokat segített!!!Sziasztok!!!!XD

  comment-bottom
 93. popo írta:

  köszi
  zsír jó!!!

  comment-bottom
 94. 7.osztályos írta:

  Nagyon JÓ !
  Én elolvastam a könyvet de a végére minden összekuszálódott , de ezt elolvastam és minden helyreált !!! (doga lesz)

  KÖSZ

  comment-bottom
 95. gabi írta:

  nem hosszú csak unalmas az egész

  comment-bottom
 96. paraGirl írta:

  huuhh,ez életmentő volt.Mivel PÉNTEKRE kéne elolvasni a TIZENNYOLCAKDIK fejezetig…ne mondjam,hogy csak a 3 fejezetnél járok^^”
  Most ne higgyétek azt,hogy “na,egy újabb paraszt,aki nem akar olvasni” Mert nem.Egyszerűen csak az van,hogy bazi-unalmas a könyv,tele latin és régies szavakkal,és nem hiszem,hogy a könyv lényegét át tudnánk érezni/meg tudnánk érteni 13 évesen.Anya is mondta,hogy ő is csak idősebb korában tudta kellőképp értelmezni a regényt.

  comment-bottom
 97. Szabika20 írta:

  Szerintem nagyon jó! Habár én a filmet is néztem! Így olyan mint ha elolvastad volna a könyvet….XD

  comment-bottom
 98. péter norbi írta:

  Nagyon köszi ezzel megmentetted az életem mert a könyvben egy mukkot sem értek belőle

  comment-bottom
 99. szakos írta:

  NEM TUDJÁK, MIT JELENT A NAGYTISZTELETŰ?

  MIKOR VOLT BARADLAY REFORMÁTUS PAP?

  SZÉGYELLJÉK MAGUKAT, NÉPBUTÍTÓK!

  comment-bottom
 100. pumi írta:

  sztem naon rövid és tömör:D

  és izgalmas is :DDDDDDDDDDD

  comment-bottom
 101. Timcsike írta:

  Huhhh… tök jó volt :) és egyszerűbben értelmezhető, mint az eredeti :) az eredetit elkezdtem és az 5. oldalon abba is hagytam mert nem bírtam megérteni.. :D
  Köszikeee :)

  comment-bottom
 102. VeVE írta:

  Nagyon jó, minden benne van ami kell. Köszii! :) :D :*

  comment-bottom
 103. Nagy@ írta:

  kb egy hét múlva írunk és most tudtam meg h miről szól a könyv :D köszi nagy segítség volt!

  comment-bottom
 104. daniel19997 írta:

  ez nem igaz!!!!!!!!Elposhadtam az unalómtól és 2 és fél óra ezt leírni!!!!

  comment-bottom
 105. pont az!!! írta:

  én 10 perc alatt le írtam !!
  nem volt nehéz !!
  aki megdönti a rekordom az kap egy faszt a szájába!!

  comment-bottom
 106. bencuuuus írta:

  még nem olvastam el de nem is fogom XD

  comment-bottom
 107. Somebody írta:

  Királyság! Végre értelmesen el tudtam olvasni! :D Az eredetiben (szóval a nem rövidítettben) megközelítőleg az 1/5-e latin volt minden fejezetnek – vagy éppen német… xD

  comment-bottom
 108. Cherry*-* írta:

  hát ez nagyon uncsiii.fél óra alatt elolvastam de nem értettem meg belőle semmit… majd 1x-2x átolvasom még,és remélem érteni fogom:)
  jó h meg lehet találni rövidítve :D

  comment-bottom
 109. messi1995 írta:

  nagyon jo, ennel rovidebbet nem talaltam…..:D

  comment-bottom
 110. evelin írta:

  Sziasztok!!! valaki el tudná küldeni nekem a köszivű ember fiafiból a fogalmazást??? lécyy fontos lenne!!!

  erre küldjétek :evcsi0901@citromail.hu

  comment-bottom
 111. balu írta:

  szerintem túl hosszú! enyit hogy irjak le? hmm!:-)

  comment-bottom
 112. lány írta:

  Nagyon jó, köszönöm a segítséget, életet mentett! Nincs erőm és időm sem elolvasni a könyvet, mert 500 akárhány oldalas, és a semmiről szól… de olvasónaplót kell belőle csinálnom, és tök jól jött ez az oldal! Bár egy picit tömörebb és lényegre törőbb is lehetne, de azért tényleg sok segítséget nyújtott ez a honlap… köszönöm szépen :D (ha valakinek van rövidebb tartalom, az tegye már fel légyszi)

  comment-bottom
 113. pamacska írta:

  Véleményem szerint ez egy nagyon érdekes regény,a legjobb ha mindenki elolvassa.Ez egy nagyon rövid és felületes vázlat.Tényleg nehéz megérteni ezt 13 éves fejjel. Inkább nézzétek a Valóvilágot

  comment-bottom
 114. timmo21 írta:

  köszi

  comment-bottom
 115. Laura írta:

  Sziasztok én elolvastam a könyvet sokan mondják ho unalmas meg minden de szerintem nem jó azt be kell vallani ho nem a legérdekesebb de ha véletlenül fogalmazást kell belőle írni.. akkor ki mit csinál?

  comment-bottom
 116. Niky írta:

  lusta voltam elolvasni a könyvet igy feljöttem ide és remélem jól sikerül a dogám majd megirom h mi lett a végeredmény:P:D

  comment-bottom
 117. Evelin :) írta:

  Pont az utolso pillanatban :D :)

  comment-bottom
 118. utálokolvasni írta:

  4 vagy ötösre meglehet irni ha ezt olvasom???

  comment-bottom
 119. ASD írta:

  nekem hnapra kell az egész XD

  comment-bottom
 120. cicko írta:

  Szerintem jo

  comment-bottom
 121. egy tini írta:

  mi a csizmadia neve????? :$

  comment-bottom
 122. egy tini írta:

  és ki az a Salamon az öreg zsidó????
  ez nekem tök homály!!!! :S :$ :O

  comment-bottom
 123. oszta7.bF4N írta:

  Köszkösz ne sirjaok amugy 500 oldal ez meg kb 10 rövidebbe t hova akartok(örök háa szerkesztö) rem. meglesz 2-esxD

  comment-bottom
 124. oszta7.bF4N írta:

  MIt akarsz valóvilággal? hogy mindenki játsza a fejét nagy szar az egész ….

  comment-bottom
 125. Dorka írta:

  Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok!
  Korábban már megpróbáltam elolvasni, de annyira visszataszítóan száraz, hogy kín-keservesen haladtam vele. Feladtam, és a szüleim tudta nélkül nekiálltam másolni.
  Köszi még1x!

  comment-bottom
 126. imi2211 írta:

  Nagyon jó,holnap írok belőle dogát, mégis elég volt egy óra!Köszönöm!!!!

  comment-bottom
 127. imi2211 írta:

  U.i.: a valóvilág jó ötlet…

  comment-bottom
 128. (Error) írta:

  Én 1 nap alatt tudom csak megcsinálni a 20 oldalas olvnaplót, de ez sokat segít!!!!!!!!!!!!!! Utolsó pillanatra jó jön.

  comment-bottom
 129. (Error) írta:

  Egyébként nálunk, hetedikeseknél a tanárok észreveszik, ha nem úgy fogalmazunk, mint önnmagunk. Tehát, ha túl hosszú ez is, akkor nem szó szerint írod le, hanem még jobban kiszűröd a lényeget.

  comment-bottom
 130. (Error) írta:

  Te hülye! A ValóVilágnak nincs sok értelme!!!! Hülyeség!!! Főleg a Kőszívűnél nem értelmesebb!!!! az IQ 0-ásoknak való ez a műsor!! Még azok is megértik!

  comment-bottom
 131. Noelh írta:

  Ez pont jó volt a leckémhez :D Köszi!

  comment-bottom
 132. Spongy írta:

  20 perc alatt elolvastam…

  comment-bottom
 133. Pumukli.xD írta:

  Jaaj nagyonszépen köszönöm hogy felraktad. semmi kedvem kiolvasni a könyvet… ezt elolvastam és megdícsért a tanár h milyen figyelmesen olvashattam a könyvet ha ennyit tudok :D

  comment-bottom
 134. ^^Gämeßoy^^ írta:

  Hát…. elolvasni rövid de leírni hosszú. ;)

  comment-bottom
 135. ashleig * írta:

  valakii erről véleményt is tud nekem irnii.?.holnap irunk nagydogáát max 1 A4es oldal kénee..

  comment-bottom
 136. :D írta:

  Na ez sokkal rövidebb mint a 450 oldalas könyv, de megérte elolvasni…….

  comment-bottom
 137. Đz írta:

  Huh, nagyon köszi !!!
  Nekem ez kellet mer 2 nap és írunk belőle…:S
  bárki írta grat. :)

  comment-bottom
 138. Sanyeee írta:

  Nah ehez gratulálok kedves szerkeztő! :)
  Tartalmilag jó tökéletes volt átolvasássnak mivel ém már olvastam… :) Szerintem nem kritizálni kellene, hanem köszönetet mondani mivel az egészet nem tudod elolvasni mivel 500-600 oldal.. <— könyvtől függ.
  Szóval itt senki ne kérjen rövidebbet! Mivel ennél nem nagyon van…
  Még 1x köszi :))))

  Üdv: Sanyi :)

  comment-bottom
 139. egyíptomi írta:

  Ez legalább még mindig rövidebb mint a könyv XD

  comment-bottom
 140. Lacieee írta:

  Isteni ez a rövdített kőszívű…és tényleg 100 X rövidebb a könyvnél és még 5öst is kaptam rá *.* <3

  (egy másik 7.es aki nem szeret olvasni)

  comment-bottom
 141. momo19 írta:

  szasztok!
  szentem jó csak az a baj hogy a kicsi is hosszu:P most márt nincs rövidebb de mind1 akk is 5 ös let a dolim xD

  comment-bottom
 142. annaa írta:

  életet mentett. köszii :DD

  comment-bottom
 143. SwanPrincess írta:

  Én 1 és fél óra alatt elolvastam,nemértem mi ebben a nehéz…örüljetek,hogy nem kell a könyvet elolvasni :D egyébként nagyon jól megvan csinálva én a könyvet is elolvastam és a lényeg ebbe tökéletesen megtalálható.
  Köszönöm,hogy felraktad :)

  comment-bottom
 144. Darina írta:

  Nem hosszú.Ezmég rövid.Jobb mint 405 lapos könyv melyből én 3 napig 2 fejezetet olvastam…Köszi^_^

  comment-bottom
 145. B.ROLI írta:

  Egész jó és király, hogy ilyen rövid.Jó hogy van ilyen!:p

  comment-bottom
 146. P.N.ZS.N. írta:

  Sztem a könyv érdekesebb és izgalmasabb volt 2 hét alatt kiolvastam

  comment-bottom
 147. Rikki írta:

  naon tutti nekem tetszik..egy picit hosszunak látszik de valojában nem is annyira az…:):(:P:D

  comment-bottom
 148. réka írta:

  én elolvastam fél óra alatt
  nem tudom mi kerül ebbe 1-2 órába
  láttátok már a könyvet
  na az simán beletelik 1-2 órába
  egyébként szerintem aranyos történet
  már akinek bejönnek ezek a történetek

  comment-bottom
 149. dóra írta:

  köszi hogy feraktátok naon jó

  comment-bottom
 150. meli1998 írta:

  TÖK JÓÓ
  !!!!!!Köszi igy már könnyebb lesz! :)

  comment-bottom
 151. Renii írta:

  Tök jó hogy ilyen rövid és nem kell elolvasni a könyvet.
  De amúgy én ezt még kétszer is elolvastam .

  comment-bottom
 152. okoska írta:

  huuuhh köszcsii bannak aki írtaa :D :)!!
  és mindenkinek mondom csillagos 5-öst kaptam ráá :P ugy h szuper :p :D
  kösszz!

  szintén 1 hetedikes aki….. :D

  comment-bottom
 153. Tomííí.:DDD írta:

  Jaaj de hogy fel tetted.Nekem olwasni kell és így mindig meg nézem a egy fejezetet el olvasom 2-3 és tudom és fel mondom és Goo ki. Vagyis nagyon jó hogy fenn vaan..:DDD

  comment-bottom
 154. Viki írta:

  Ez sokat segített nekem,le lehet írni rövidebb szavakkal is akinek hosszú.Több mint 600 oldaltól mentettél meg!Köszönöm

  comment-bottom
 155. Anna írta:

  Szerintem tök jó, én 15 perc alatt elolvastam, am én alapvetően szeretek olvasni, csak azt szeretem amit én választok :-) De tényleg tök jó, mert elfelejtettem elolvasni a könyvet, és már csak 1 hét van a suliig, ennyi idő alatt pedig képtelenség lenne elolvasni.

  comment-bottom
 156. wiky970 írta:

  hello. örök hála hogy ezt feltetted és nem kell elolvasnom az egészet és innen megtom írni az olvasónaplót! :)

  comment-bottom
 157. klauska01 írta:

  Nagyon sokat segítet!!!!
  Köszi!
  :)

  comment-bottom
 158. Pista írta:

  Hol lehet le tölteni???????????

  comment-bottom
 159. SZABÓ Edina Vivien írta:

  ez nekem nagyon nem tetszik :( (y)

  comment-bottom
 160. Lacii :D írta:

  Huu ez igen hosszu volt köszz a szerkesztőségnek

  comment-bottom
 161. ferii írta:

  lehetne azért még rövidebb!!

  comment-bottom
 162. Hush..! írta:

  Elég jó de ha van rövidebb szoljatok xD mondjuk már felénél többel leirtam de azért :P

  comment-bottom
 163. Pajor írta:

  köszi :D nagyon sok segitséget adtatok :d

  comment-bottom
 164. Bandika írta:

  Ez egy joo rovidites, de a nevek borzasztoak……. majdnem egyik nev sincs helyesen leirva…. ugyhogy nem artana , ha a konyvet csak a nevek helyessegeert is kinyitnatok, ha mar elolvasni fajdalmas……:D

  comment-bottom
 165. 1 tanuló írta:

  köszííí! sok segítség!! :DD

  comment-bottom
 166. pityuka írta:

  nekem tetszik a 2 hónapos olvasmányt 2 hetesre rövidíti nagyon jó még lecónak is ezt irom le XDDDDD

  comment-bottom
 167. pityuka írta:

  XD csak a helyszínre nem tok semmit írni a könyv nincs meg tehát ez az egy bökkenő de azé jó ez a mert nem kell azt az uncsi könyvet elolvasni XD mindenkinek ezt ajánlom ha nem akarjátok elolvasni azt a száraz papírhalmot XDDDD

  comment-bottom
 168. Szossz284 írta:

  kösszi!!!
  ez nagyon jól jött mert egy szót sem értek a könyvből.:D

  comment-bottom
 169. Gera írta:

  Nekem naon hasznos mert lusta vagyok elolvasni.. xD

  comment-bottom
 170. te írta:

  ez jó
  nagy segítség

  comment-bottom
 171. Srác írta:

  Eddig még csak a felét olvastam de szerintem nagyon szuper mert igy 1-2 óra alatt eltudod olvasni a 1-2 hónap helyett:D

  comment-bottom
 172. gege írta:

  király!

  comment-bottom
 173. Bab_y írta:

  Kösziiszépen. :D

  comment-bottom
 174. asd írta:

  kiről és mit kérdez baradlay kazimír?

  comment-bottom
 175. ….. írta:

  Szerintem nagyon jo hogy reszletesen van leirva es legalabb megerted minthogy olvass el 6 sort osszecsapva csak hogy legyen elolvasva de annak semi ertelme es amjd ha kerdez tolled a tanar valamit a szovegbol mit mondasz h abba a 6 sorba nem volt osszefoglalva ?:)) SZerintem nagyon jo ez igy es nem kene sirankozni hogy hosszu orvendjetek h ittvan ez es nemm kell a 600 oldalast regenyt olvasd :P

  comment-bottom
 176. Tamás írta:

  ÁÁ…Köszke hogy felraktad jól jött.30 perc alatt elolvastam. :D

  comment-bottom
 177. igazmondó írta:

  am439 oldalas de mindegy azért örülök h sokak életét megmentette és szerintem a tanároknak konkrétan megkellene mondani h mennyi időt kapunk rá mert ilyenkor van ez h innen másolják a gyerekek mert azt hiszik van még idő…
  de nincs aztán életmentő olvasónaplóra van szükségük!!!!vagy vannak olyanok akik tudják a határidőt csak lusták én már 7-es vok és mindig abba a hibába esek hogy az utolso pillanatra hagyom és éjjel nappal a téliszünetben gürcölök na jó köszönöm hogy leírhattam őszinte érzéseimet
  jó az oldal
  csá:))))))))))))))))))))

  comment-bottom
 178. valaki írta:

  Köszi :D és aki szerint hosszú az olvassa el a könyvet és rakja fel rövidebben…. Szal me sírjatok ha nem örüljetek hogy nemkell elolvasni 510 oldalt :)

  comment-bottom
 179. beucika írta:

  nagyon menoo grat aki csinalta!! >) thx…

  comment-bottom
 180. Izus írta:

  Nagyoon köszöönööm. Nem is tudood mekkora kőő esett le a szivemrőől.Puszika!! :) <3

  comment-bottom
 181. Egy olvasó írta:

  Szerintem nagyon jó hogy ilyet is meg lehet találni és én nagyon örültem neki!!Jó olvasást mindenkinek!!:))

  comment-bottom
 182. hálás072 írta:

  nagyon jó ez az oldal :D
  köszönöm annak aki megírta
  igaz kiolvastam 400 oldat a könyvből de semire nem emlékszem ojan ratyi volt :S

  juhhúúú :D

  comment-bottom
 183. Lauraaaa írta:

  Ez nagyon jó….Ennél rövidebben nem lehetne le irni szerintem:)(:

  comment-bottom
 184. Dávid írta:

  szerintem elég rövid és nem is hoszú a könyv mellet én ezt 1 óra volt mire elolvastam és meglepődtem a könyv unalmas és hosszú lassú ez gyors rövid pörgős jó És amúgy az oldalszám kötet szerint változó csak incsenek itt a leíró részek amik tom unalmasak de nekem kéne mert jövőhéten témazárót írunk ebböl és az is tuti benne lesz

  comment-bottom
 185. Uh…az utolsó reményem .csókolom azt aki ezt írta..ëletmentés…puszika írta:

  Köszi.

  comment-bottom
 186. andris13 írta:

  Nagyon jo.Legalább nem kellett elolvasnom a hosssssssssssssssssssssssssszúúúúúúúúúúúúúúúú könyvet.

  comment-bottom
 187. marry írta:

  $Ziasztok!
  Szerintem nagyon jó , hogy részletesen van leírva . Ez nagyon sokat segíttett.
  KÖSZI :)

  comment-bottom
 188. kisame268 írta:

  KÖSSZENTYŰ A FELTÖLTÉST !!!!!!!!!!!!!!! :D:D:):)xD

  comment-bottom
 189. Szilvia írta:

  Nem értem miért nem tudnak olvasni a mai hetedikesek.
  Én például kiolvastam a könyvet.
  Mellesleg nehogy azt higgyétek hogy ebbe minden benne van.
  Mit akarnak még páran rövidebbet?
  Már ez a kis olvasmány is nehezetekre esik?
  Mi lesz veletek Gimiben? oO

  comment-bottom
 190. BaĐ GirŁ xD írta:

  Nem értem könyvben is minek kell túl bonyolitani,így lehet hogy hamarabb meg értjük…. -.- Jó ez így röviden…xD

  comment-bottom
 191. krisztián írta:

  szerintem nagyon jó. sokak szerint túl hosszú de még mindig jobb mint végigolvasni a könyvet.

  comment-bottom
 192. bélajózsipistssanyi írta:

  fhúúúúú ez sokkal jobb mint elolvasni 600 oldalt :DD

  comment-bottom
 193. Domi írta:

  Szerintem ahhoz képest, hogy a könyv valójában 600 oldalas, elég rövid lett.

  comment-bottom
 194. Csak Egy Lány *-* írta:

  koszonom a segitseget, grat a szerkesztonek 4 es alat kaptaaaam x33 hahi*-*<3

  comment-bottom
 195. Csak Egy Lány *-* írta:

  am itt a rovidebb: Nemesdomb községben haldoklik Baradlay Kazimír nagybirtokos, főispán. Konzervatív eszméket valló, családjának ellentmondást nem tűrő zsarnoka. A szíve kővé vált, orvosi értelemben és a bibliai szólás szerint is. Utolsó perceiben feleségének Marie-nak rendelkezett arról, hogy fiai: a legidősebb, Ödön (diplomata volt az orosz udvarnál), Richárd (királyi testőr Bécsben) és a legkisebb, Jenő, szintén udvari tisztviselő (hivatalnok) maradjanak meg azon a pályán, amelyen elindította őket. Özvegy felesége pedig hat hét múlva menjen férjhez Ridegváry Bencéhez az ő politikai utódjához, mert így követeli meg ezt az országos és a családi politika.

  Baradlayné a halál után fogadalmat tesz, hogy mindennek az ellenkezőjét fogja tenni, amit férje diktált a végrendeletben. Így először Ödönt hívja haza, akit apja azért távolított el messzire, mert a nemesdombi református lelkész lányát, Arankát, szerette. Ödön azonnal teljesítette anyja kívánságát és hazatért. Otthon Ödön liberális főispán lett, s Arankával családot alapított.

  A két bécsi ifjú közül Jenő szerelmes Plankenhorst Alfonsine-ba. Egy előkelő szerepet játszó, szép de gonosz nőbe. Alfonsine nyomorúságos körülmények között nevelteti Károly nevű fiát, akinek Palvicz Ottó, osztrák katonatiszt az apja. Richárd a Plankenhorst-házban találkozik Liedenwall Edittel, a család szegénysorsú rokonával, akit megszeret és eljegyez.

  Az 1848-as forradalom-ban Ödön Magyarországon tevékenykedett a forradalomban és a szabadságharcban is. Baradlayné elhatározza hogy kisebb fiait is a haza szolgálatába állítja. Richárd huszárjaival szökik haza, Jenőt anyja szöktette át Bécsből. Richárd Isaszegnél halálos párbajt vív Palvicz Ottóval, és megígéri a haldokló osztrák tisztnek, hogy felkutatja és felneveli fiát. Richárd és Ödön részt vettek Budavár visszavételében, s mivel Richárd megbántotta Ödönt, ezért testvéri párbajt vívnak. Ödön győz így még idejében érkezik Richárd megsegítésére. Jenő otthon maradt anyjának és Ödön családjának támogatására.

  A szabadságharc leverése után Ödön angol útlevéllel próbál menekülni, de egykori jóbarátja, Ramiroff Leonin felismeri és lecsukatja. Sikerül megszöknie és otthon várja sorsát. Idézést kap a katonai törvényszéktől, amelyet azonban tévedésből Jenő nevére állítottak ki. Jenő eltitkolja az irat tartalmát a család elől, jelentkezik a katonai törvényszéknél és bátyja helyett mártírhalált hal.

  Richárd is börtönbe kerül, de Haynau hatalmának utolsó éjszakáján megkegyelmez neki, mert Alfonsine tájékoztatja Haynaut arról, hogy másnap megfosztják hatalmától‑eredetileg azért, hogy Richárdot megölje Palvicz Ottó halála miatt‑. Feleségül veszi Editet, akiről kiderül, hogy a Plankenhorst vagyon örököse.

  comment-bottom
 196. Kagris írta:

  Nagyon jó a szöveg de ha ezt elolvasom akkor elég lesz a tanárnak? Valaki irja le :) köszi

  comment-bottom
 197. Zsóó:)) írta:

  Nagyon nagy tetszik..:)Életmentő volt..:)De nem tudja valaki h ki csinálta ezt az oldalt.?o.O

  comment-bottom
 198. Kristályhercegnő xD LoL írta:

  Danke :) ez nekem is jól jött!! Mivel a tanárom azt mondta hogy aki nem olvassa el az nem magyar ember XD Amúgy “Csak Egy Lány *-* Köszi neked is !! :Đ

  comment-bottom
 199. Kicsi Lány *-* írta:

  Köszi életmentő .. ! Remélem elég lesz a tanárnak mondjuk biztos nem olvasnám el az eredetit !! :) :)

  comment-bottom
 200. Valaki írta:

  Kagris.!
  Szerintem elég lesz, de ha biztosra akarsz menni szerintem nézd meg a filmet is. Nem olyan rossz.:D Nekem tetszett, pedig nem vagyok oda ezért a műfajért.

  comment-bottom
 201. Zsófi írta:

  Jaj ngyon köszönöm! Hamarosan dogát írok és nem tudom mi lett volna velem XD
  NAGYON KÖSZIII :)

  comment-bottom
 202. Marci írta:

  állati jó h nap csak a második részből irunk nem szeretett tanárom által készitett dogát

  comment-bottom
 203. Kzso írta:

  Bőven elég minden tanárnak, köszönöm szépen annak, aki felrakta!!

  comment-bottom
 204. Nikci:D írta:

  Szerintem tök jó,bár am télleg hoszzú,de rövidebb a könyvnél.:D én már elolvastam a könyvet,és ismételni kellett a dogához.KÖSZÖNÖÖÖMM:DDDD

  comment-bottom
 205. Picurkaa_13 írta:

  Ez nagyonjó ezen mi a hosszú látszik hogy lusták vagtok nagyon klasz!!!!SOKAT SEGITETT KÖSZÖNÖM!!!!!

  comment-bottom
 206. Nyuszi fűl írta:

  Nagyon jóó..:)Bár nem tudom miért kell rinyálni h hosszú…mert az 525oldalas könyv meg e között van 1kis különbség…amúgy nagyon jó a szöveg.:D nekem is olvasónaplót kell írnom(amire persze képtelen lennék magamtól.) szóval nagyon nagy segítség volt.:)Köszönöm.:D

  comment-bottom
 207. bododani írta:

  Szerintem ha a filmet megnézed, és még ezt is elolvasod, akkor az elég.

  Film (1.rész, fennt van a többi is):
  http://www.youtube.com/watch?v=_PyFmOS0HgM

  comment-bottom
 208. Baliani írta:

  Nagyon jó ez az olvasónapló!!!!
  Én kiolvastam a könyvet, de hogy ne felejtsem el a történetet olvasónaplót szeretnék írni.(DE NÁLUNK A SULIBAN NEM KÖTELEZŐ ÍRNI). De én annyira bénán tudok szöveget fogalmazni. Meg azért a regényben sok latin kifejezés van és nem tudom megérteni, itt meg mai nyelvezettel le van írva az egész történet.
  KÖSZÖNÖM!! Nagyon jó!!!

  comment-bottom
 209. csak egy csaj írta:

  nagyon köszönöm annak aki fáradalmas munkával de leírta most én is ezt írom mert nekkem olvasó naplót kell írnom a suliba és hát ez nagyon jó mert rövidd mégegyszer köszönöm megmentetettek :)

  comment-bottom
 210. zsírkaraj írta:

  naon jó és köszi még csak a felénél jártam a könyvnek és ez már túl jó ahhoz h igaz legyyen és köszi aaaa

  comment-bottom
 211. eroooooooooo irta:) írta:

  Hat tartalom de elegge hosszu volt aszt hittem soha nem erek mar a vegere orulok h eszt meg talaltam legalabb nem kell elolvasam aszt a remes hosszu odalokat:)elege unalma:)de nah megerte koszonom:)

  comment-bottom

RSS csatorna a hozzászólásokhoz. TrackBack URL

Mondj véleményt róla!