Olvasónaplók-Kötelező Olvasmányok Röviden-Elemzések » Archívum » Madách Imre: Az ember tragédiája-Olvasónapló és Elemzés

Payday loans
Madách Imre: Az ember tragédiája-Olvasónapló és Elemzés

Madách Imre: Az ember tragédiája-Olvasónapló és Elemzés

Madách Imre

(1823-1864)

1823 januárjában született Alsósztregován, nemesi családban. Anyja, Majthényi Anna művelt asszony volt. Gazdag lányként került a Madách családba: az ő hozománya volt a csesztvei kúria és birtok, mely később fontos szerepet játszott a költő életében. Tanulmányait magánúton végezte; vizsgáit a piarista gimnáziumban tette le. Később a pesti egyetemen filozófia tanfolyam és a jogi kar hallgatója volt. 1840-ben megjelenik első verseskötete, Lantvirágok címmel. Ezek a versek a kor más költőinek hatásával íródtak. Találhatunk köztük bibliai tárgyú verseket is. A színház felkelti érdeklődését, színműírással próbálkozik. Műveltségét, művészi és tudományos érdeklődését segítette, hogy latinul, németül, franciául olvasott. 1845-ben elveszi Fráter Erzsébetet. 1848-49-ben betegsége miatt nem vesz részt a fegyveres harcban. Öccse, Pál, aki részt vesz a szabadságharcban, meghal. Mária, a nővére, akinek a férje átállt császári tiszt volt, román parasztok ölték meg családjával együtt. 1852-ben egy évre börtönbe zárják, mert birtokán rejtegette Kossuth volt titkárát. Mikor hazatér, a két asszony, a felesége és anyja között háborúskodást talál. Ez a két nő személyiségének alapvető különbözősége miatt fordulhatott elő. 1854-ben elvált feleségétől. A válás után elszigetelten élt és a gondolati költeményekre fektetett hangsúlyt. A civilizátor című komédiája a Bach-rendszert gúnyolja ki, de egyben a magyarság hibáit is kifigurázza. 1859. február 17-től 1860. március 26-ig írja Az ember tragédiáját. Madáchot Szontagh Pál segítette a mű megírásában. A remekművének sikere ismerté teszi. Szerepet kap a 60-as évek politikai életében, része lesz az irodalmi közéletnek, feladja zárkózottságát. 1860-61-ben megírja Mózes című drámai költeményét. 1861-ben Nógrád megye országgyűlési követévé választotta. A költő 1862-ben a Kisfaludy Társaság, majd 1863-ban az Akadémia is a tagjai sorába választotta 1864. október 5-én Alsósztregován halt meg.

Az ember tragédiájának keletkezési körülményei

A mű keletkezési ideje is sokat elárul a tragédiáról: egy csüggedt kor végén és egy újra reménykedő korszak végén alkotta meg. A mű ellentmondásossága, következetlensége, a pesszimista eseménysorozat és az optimista befejezés a megírás időpontjának társadalmi közérzetéből fakadt. Az az ifjú nemzedék melyhez az író is tartozott, a forradalom előtt feltétlenül hitt a liberális eszmék diadalában, a társadalmi haladásban, az osztályellentétek kiegyenlítődésében, a jobbágyhelyzet javulásában.
Személyes csalódások, egyéni csapások is érték ekkor, melyek növelték kétségbeesését. Nővérét és családját feldühödött román parasztok felkoncolták, ennek hatására kezdett kiábrándult a népből, a tömegekből. Feleségétől szerelmet, földöntúli boldogságot várt. Életének ez az eseménye jelentős szerepet kapott Éva megformálásában is.

Világszemléletét komorabbá tették a XIX.századi természettudományok új tanításai, főleg a determinizmus, melynek fő gondolata az emberi végzet elkerülhetetlensége, a társadalmi haladás nem léte. A tudomány rávezette a valóságra, romantikus eszméi összeomlottak, de ő ennek ellenére is hinni akart bennük, ugyanakkor meg is cáfolta ezeket.

A lelkében dúló vihart, ide-oda ingadozását a műben Ádám és Lucifer képviseli. Ádám idealista, Lucifer csak a valóságra támaszkodik. Az ember tragédiájában nem a történelmet, hanem a különböző eszmerendszereket akarta bemutatni.

A művet 1859-60-ig írta, majd 1962-ben jelent meg.

A tragéda alapkérdései:

Van-e értelme az emberi létnek? Mi célra vagyunk a világon? Létezik-e emberi fejlődés, emberi tökéletesedés? Érdemes- e küzdeni, harcolni egy célért?

Műfaja: 15 „felvonásos” drámai költemény. Párbeszédes formában megírt, filozófiai tartalmú verses mű.
Szerkezete
A 15 részből álló költemény első három színe(I. A mennyben; II.A Paradicsomban; III.A Paradicsomon kívül) és az utolsó szín (XV..A Paradicsomon kívül) keretbe foglalja a közbensőket, ezért keresztszíneknek nevezzük őket. Ezek külön drámai egységet alkotnak. Az Úr és Lucifer között konfliktus támad. Lucifer fellázad az Úr ellen, tagadja a megteremtett világ jogosultságát, tökéletességét, s legfőbb művében, az emberben akarja az Urat vereséggel sújtani: az embert akarja megsemmisíteni, kiiktatni a teremtésből. Az emberre bocsátott álom segítségével célját már-már eléri, de Éva anyasága meghiúsítja terveit, s Lucifer végül is elbukik.
Tartalma


I.szín: A menny

Az Úr megteremti a világot. Az Úr és Lucifer között konfliktus támad. Lucifer célja az Úr világát megdönteni. Be akarja bizonyítani, hogy nincs értelme az életnek.

II.szín: Az éden

Lucifer rábeszéli Ádámot és Évát, hogy egyenek a tiltott fák gyümölcséből. A bűn elkövetése miatt el kell hagyniuk a Paradicsomot.

III.szín: Az édenen kívül

Ádám számára elkezdődik a megismerés, meg akarja látni jövőjét. Lucifertől tudást kér, hogy a jövőbe lásson. Lucifer egy manipulált történelmet mutat be. Ádámot, Lucifer végigkíséri az emberiség múltján. Az első álomkép az ókor.

IV. szín: Egyiptom

Ádám ifjú fáraó, minden dicsőség és hatalom az övé. Mindezek ellenére mégsem boldog, hiszen ezeket nem magának köszönheti, nem megküzdött értük. Halhatatlanságát akarja megvalósítani, ennek érdekében rabszolgák milliói piramist építenek neki, így remélve a halandóság legyőzését. A dicsőséget szomjúhozza. Értelmetlennek találja, amit milliók szenvedésével érhet el, erre Éva teszi érzékenyé. Ez menti meg erkölcsileg, ez teszi képessé megérteni korábbi, önző dicsőségvágyának voltát. Megszünteti zsarnoki hatalmát, felszabadítja népét

A szín végén Ádámban megszületik a szabadság-eszme, egy szabad állam, ahol minden ember egyenlő.

V.szín: Athén

A szabadság-eszme, az egyenlőség torz megvalósulása taszítja a lelkesült Ádámot csalódásba, kiábrándultságba. A nép, az egyes ember szabad ugyan jogilag, de valójában mégsem az, hiszen ki van szolgáltatva a gyáva és jellemtelen demagógoknak. A félrevezetett nép nem bírja elviselni, ha valaki különb nála, ezért a szabadság védelmezőjét, Miltiádészt, a perzsa háborúk hősét halálra ítéli. Ádám keserűen látja be, hogy a szabadság elvesztését, a vérpadot azért kell elviselnie, mert nagy eszme lelkesítette. Ebben a színben jelenik meg először a nagy ember és a gyáva, a nyomor által szolgává süllyesztett tömeg ellentéte. Ádám csalódásból menekülve a gyönyörben, a kéjben keres feledést.

VI.szín: Róma

Éltető eszme híján a közösség széthullott, egyedekre bomlott, lezülledt. Ádám is részt vesz a vad mulatozásban, azonban nem találja benne örömét. Éva felébreszti Ádámban az elveszített Éden utáni nosztalgiát. Mindkettejük lelkében már végbement a fordulat, a meglevő világ elutasítása, mielőtt a döghalál megrendítette a többieket. Péter apostol szavaiban új eszme tűnik fel a kereszténység hitvallásaként. A szeretet és a testvériség. Ezért az új tanért lelkesül Ádám. Ezért kíván csatázni megint. Ádám új világot akar teremteni.

VII.szín: Konstantinápoly

Ádám győztesen érkezik meg seregei élén a korai kereszténység egyik fővárosába, Bizáncba, hogy szállást kérjen a városban. A polgárok riadtan elhúzódnak tőle, hiszen tartanak rabló ill. eretnek voltától. Ezáltal tapasztalnia kell, hogy az egyház tanításai merev és embertelen dogmákká váltak. Eltorzult, önmaga visszájára fordult a keresztény tan, a testvériség-eszme. Kiüresedtek a lovagi ideálok, Évától pedig elválasztja az apácazárda fala. A nagy és szent eszmékért vívott harcaiban Ádám másodszor szenvedett súlyos vereséget. Nem akar többé semmiért lelkesülni, kiábrándultan a tudományba, a tudós szemlélődésbe menekül, pihenni akar.

VIII.szín:Prága I.

A középkor alkonyának világában vagyunk, a bomló feudalizmus ideje. Eszménytelen, értékvesztett világ ez, akárcsak a római. Ádám lemond az aktív cselekvésről, a szemlélő szerepét veszi át. Ádám mint Kepler a zseniális tudós elveszti reményét. Ádám és Éva viszonya ebben a színben a legdrámaibb. Ebben a fásult és unott korban Ádám a bor mámora segítségével olyan jövőről álmodik, mely nem retten vissza a nagy eszközöktől.

IX.szín: Párizs

Az álomba merült Ádám Dantonként jelenik meg a francia forradalom napjaiban, s legelső szavai az „egyenlőség, testvériség, szabadság” lesz. Ádám újra cselekvő hős lesz. Éva kettőségének hatására következetessége egyszer mégis megrendül. A forradalom menete elsodorja Dantont, Ádám sorsa ezúttal is a bukás, mégis lelkesen ébred fel álmából. Szerkezetileg ez a szín abban különbözik a többitől, hogy álom az álomban.

X.szín: Prága II.

A jövő álmaiból visszatért Ádám ill. Kepler rajongással emlékezik vissza a forradalomra. Az újra fellelkesült Ádám hittel, bizalommal tekint a jövőbe. Kepler felvilágosítja legjobb tanítványát a középkori tudományok értéktelenségéről, szellemi önállóságra buzdítja.

XI.szín:London

Madách jelene a kapitalizmus kora. Ettől a színtől kezdve Ádám már nem aktív, középkori hős, hanem ismét szemlélődő. A jelenben Madách a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek megcsúfolását, elárulását látja csak. Éva alakja most is komplex. Ádám most is csodálja, bár rokonszenvét csak hazugsággal és hamis ékszerekkel tudja megszerezni. Ádám látja ennek a világnak elkerülhetetlen bukását, halálraítéltségét.

XII.szín:Falanszter

Ez a szín a jövőbe mutat. Ettől kezdve a determinizmus ( az ember sorsa meghatározott) és a szabad akarat problémájával foglalkozik. A tudomány célszarűsége uralkodik a falanszterben, melynek tudománya kizárólag természettudomány. Nincs egyéniség, szépség, család, szerelem, virágok. Az embereknek nincs nevük, számokkal jelölik meg őket. Kiürült, rideg, boldogtalan világ ez, ami mindenkinek rossz.

XIII.szín: Az űr

Ádámnak lehetősége van- szemben a végzettel- elszakadni a Földtől. Lucifer korán örül: a Föld szellemének hívásának hatására Ádám felismeri, hogy vissza kell térnie a földre. Ádám szerint az ember lényege: cél nélkül is küzdeni.

XIV.szín: Az eszkimó világ

Az Egyenlítő táján éppen csak tengődik a lét, az ember állattá silányult, erkölcsileg és fizikailag elkorcsult: fő vonásai, a félelem és az éhség. Itt már nem születhetnek új eszmék, nem lehetséges a küzdelem. Vége az életnek, ez az emberi történelem legutolsó szégyenletes felvonása. Lucifer egyre aktívabb, érvei meggyőzőek: az ember tehetetlen, sorsát nem irányíthatja, a természeti törvények vergődő foglya. Véget ér az álom.

XV.szín:Az édenen kívül

Lucifer megpróbálja elbizonytalanítani Ádámot, aki a szabad akarat létét akarja bizonyítani. Ádám bízhat a szabad akaratban, de az egész emberi nemnek nincs szabad akarata. Ádám öngyilkos akar lenni: ő az első ember a világon, ezért halálával megakadályozhatja a jövőt. Ádámot Éva anyasága szólítja vissza az életbe: áldozata hiábavaló lenne, halálával sem tudná megsemmisíteni az életet. Belátja, vállalnia kell az élete, az élet számára erkölcsi parancs. Elszakad Lucifertől, az Úr kegyeibe fogadja.

A szüntelen Újrakezdésnek s a jobbért való küzdelemnek ez a bukásokkal szembenéző, kudarcokból fölemelkedő hősiessége nemcsak Madách korában volt mozgató erejű, hanem minden kor számára érvényes tanulság. Ádám, Lucifer és az Úr az emberi történelem céljaként a küzdést jelölik meg, ahol nincs értelme az eszméknek.

„Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”

100 Hozzászólás »

 1. nóném írta:

  szerintem ez a mű, a legrosszabb.. mi a lényeg?? olyan mint a Biblia..pff.. ezt kell olvasni..pff.

  comment-bottom
 2. MAkiii írta:

  Ez a mű… nagyon nagy ****. Olyan nehéz megjegyezni h hol mi történt… :S
  Madách…(Y)…köszi h megírtad…IMÁDLAK! *.*

  comment-bottom
 3. denyy írta:

  hát télleg nem egy hű de nagyon megragadó müfaj de ha szerintem tanulta (tanitották) :) az iskolába akkor valamien szinten meglehet jegyezni meret a rövidités egész jó én speciel még nem éretségizek majd jövöre de most fogunk irni belöle témazárot holnap :( és hát nem igazán figyeltem órán inkáb altató mese volt nekem sem mint egy érdekes történet vagy most nem utdom kifejezni jol magam akor bocsi előre is :) De hát vhogy meggyűrközunk vele :) (MUSZÁLY LESz )! :(

  comment-bottom
 4. Aszfaltbetyár írta:

  Fúúú de rohadtul utálom én ezt a művet, de úgy egybe az egész irodalmat is. Mi a francnak van erre szükségünk? Miért kell tanulni ezt annak is aki az életbe nem fogja használni?! :P

  comment-bottom
 5. egy szenvedő diák írta:

  Utálom ezt a könyvet, semmi logikusság nincs benne, legalább érdekes lenne, vagy mozgalmas. Olyan mindha a képes bibliát nézegetném, csak szar történettel…

  comment-bottom
 6. nincs írta:

  szerintem tök jó..na persze nem átlagos, amit a fiatalság szívesen olvas na de törénete és tanulsága az van…

  comment-bottom
 7. taaaaafff írta:

  Hát sztem nem rossz,nekem tetszett,csak kicsit nehezen tudtam/tudom követni az eseményeket.Sok igazság van benne,szerintem érdemes elolvasni.Igaz, kissé Faust koppintás,de még talán annál is jobb,mert a Faust szerintem unalmasabb.

  comment-bottom
 8. Nika írta:

  Sziasztok … én már olvastam és szerintem is unalmas.. de elképesztő ,hogy Madách “egyszerűen megjósolta” a jövőt!–>ugyebár globális felmelegedés illetve “újabb jégkorszak” fog bekövetkezni… ha bekövetkezik..(gondolom erről már mindenki hallott) mert az ember tényleg tönkre teszi önmagát! Az ember önpusztító!!! Madách jelen esettben a jégkorszakot látta maga előtt…
  Az utolsó 3 szín volt a legérdekesebb… :)

  comment-bottom
 9. Dorka írta:

  Én is útálom -.-‘
  Nem értek meg a műből semmit, csak ha elolvasom rövidítve.. De a dolgozatban ugyis olyan kérdések vannak ami a röviditettbe nincs :S
  És rühellem az ilyeneket mert minden mű rímekbe van megírva, a franc se érti meg. wáááá..

  comment-bottom
 10. Spyder írta:

  Sztem a storyval nincs baj.Egész jó fantasy-sci-fi film is készülhetne belőle.Csak ne lenne ennyire depis.Sztem Madách a világ első emo-i közt volt…

  comment-bottom
 11. valaki írta:

  Sztem nagyon jó :D!!!!!!!!!!!
  Nekem megtetszett!!!!!!!!

  comment-bottom
 12. marika írta:

  szerintem meg tanulságos vagyis érdekes:)eleinte nem is értetem annyira aztán a vége felé megérem a lényegét!sajnos kötelező megtanulni:(

  comment-bottom
 13. John írta:

  Na végre egy normális elemzés, ami nem is hosszú. Érdekes mű, nekem nagyon tetszett, a vicc hogy az emberiség vége bármi is lehet, akár az is amit Lucifer mutatott Ádámnak.

  comment-bottom
 14. Sali írta:

  hülye primitív állatok. azért mert nem feltétlen tetszik valami vagy nem szívesen olvasod az nem kell hogy azt jelentse hogy egyből szar is és nincs értelme. bocs hogy annyira üresek vagytok hogy nektek nem mond semmit. elhiszem nem lehet annyira egyszerű olvasni mint kiskorotokban a Buci Macit…hüpphüpp. de talán az ember korával az ember intelligencia szintjének és szellemi kapacitásának is nőnie kéne…hoppá…:S ha ennyire üresek és műveletlenek vagytok az elsősorban szomorú, másodsorban pedig dícséretesebb ha magatokban tartjátok és nem kürtölitek szét az interneten a világnak az ostobaságotokat mert ez nem menő, hanem rendkívül égő rátok nézve az intelektuálisabb réteg szemében. hova tart a világ….ilyen utókornak tényleg érdemes volt bármit is írni.

  comment-bottom
 15. akárki írta:

  Nekem is tetszett. A mondanivalója különösen. Az már más tészta, ha ti nem értitek…

  comment-bottom
 16. Foxy írta:

  Szerintem nem olyan borzalmas nekem az életben nem lesz rá szükségem de azért szép csak a baj az az hogy ez inkább színházban lenne jó mivel egy dráma de manapság meg a színházakban átköltenek mindent… :(

  comment-bottom
 17. totos írta:

  egyébként tényleg nehéz mű de aki nem tudja nem érti a lényegét de mind1…..

  comment-bottom
 18. shyan írta:

  ez nagyon sokat segitett….eleg nehez a mu es a megertese….:( idobe telik mig az ember tenyleg megerti mit mond neki ez a mu… de mind1….nekem tetszik,jo mivel segit megerteni a tortenelmet is:):*pux nektek.

  comment-bottom
 19. hátfujjj írta:

  pfff egy rakat sz.r ez a mű. ennél rosszabbat ritkán olvasok…. Aranynak volt igaza amikor elősször olvasta el… egy rosz Faust utánzat nem több…

  comment-bottom
 20. Baba írta:

  Az összes mű közül amit eddig elolvastam…a legjobb.Madách kis arc volt :D

  comment-bottom
 21. David007 írta:

  Szerintem ez egy nagyon jó mű, nagyon szeretem, de csak azért, mert sose kellett elolvasnom rendesen. Az iskolákban azzal rontják el, hogy ezt erőltetik. Egész jó filmet is lehetne csinálni a történetből.
  Színházban láttam régen és akkor tetszett meg nagyon.

  comment-bottom
 22. pottom írta:

  Azoknak, akik eddig írtak, és még visszalátogatnak:

  Az irodalomnak az volna a lényege, hogy rálátást nyújtson a világ működésére és segítsen annak megértésében. A kötelezők azért kötelezők, mert olyan örök igazságokat és tanulságokat tartalmaznak, amik minden korra érvényesek. Persze rossz magyar tanár mellett ezt nem fogjátok megtudni…
  Az órák célja az lenne, hogy önálló gondolkodásra tanítson mindenkit, és elérje, hogy képesek legyetek adaptálni a régi idők írásait a jelen korra.
  Elég elszomorító, hogy ilyen hozzászólásokat kellett olvasnom.
  Csak remélni tudom, hogy megszeretitek az irodalmat és az olvasást, mert a ti szellemi képességeitek fognak javulni tőle. (A helyesírásról és választékosságról nem is beszélve…)

  comment-bottom
 23. egy szenvedő diák írta:

  1. Sali én téged szerintem ismerlek a konziból…

  2. Pottom, tisztában vagyunk (vagy legalább is én igen) az irodalom tanítás fontosságával, a kötelezők tanulságával, stb, de attól még nyugodtan utálhatjuk. A matek is elég fontos lesz az életben, és mégis szerintem sok ember utálja. Ezért nem kell el ítélni.

  comment-bottom
 24. Dórii írta:

  Jó ez az elemzés! :) Holnapra kell(ett volna) kiolvasnom, de hát nem igazán érdekel:( Így rövidítettben érdekes, de a drámai stílus nem jön be.. Rímek, régies írásmód brrr… de hát ez van, írok egy karót, segáz :’Đ

  comment-bottom
 25. attlasz írta:

  szerintem,nagyon jó eza mü aki nemérti az mástsem ért,gondolom,hogy aziskolába tanitották odakell figyelni ,és akkor jobban érthrtö!

  comment-bottom
 26. gergő írta:

  háát nekem őszintén…egyáltalán nem tetszik a témája…a szövege nehéz..nem lehet követni vagy csak nehezen..nem vagyok valami suttyó sőt elég pedálnak számítok de ez nekem magas…inkább matek mint irodalom XDXD

  comment-bottom
 27. GEORGE írta:

  ez a mü 1 nagy darab kaki

  comment-bottom
 28. bea írta:

  hát én minden kötelezőt elolvasok, és általában értem is őket, szerintem amiket 8.ig adnak fel, azok egész jók, mert még gyerekeknek valók, de ezeket pl ezt se szeretem, aki azt mondja h jó, az még nem olvasott jó könyvet :D:D:S

  comment-bottom
 29. LOL írta:

  Nem a kedvencem a regény, de olvastam már rosszabbat is. A sok hülyegyereknek üzenem: ha nem érted, akkor legalább ne verd nagy dobra, nem haszon számodra.

  comment-bottom
 30. Kriszti írta:

  Igaz, hogy én még nem olvastam ki a könyvet de szerintem nagyon is jó. (Kötelezőként most kezdtem olvasni)

  comment-bottom
 31. Baba írta:

  Sztem nem rossz, igaz nem lesz rá szükséged az életben, de viszont az éretségin igen. Ugyhogy akár mennyire is szapulják eggyesek muszály legalább belenézni, ha az illatö leakar vizsgázni. Sajnos ez van, ezt kell szeretni.

  comment-bottom
 32. Panni írta:

  jaaaj kiakasztó,én ebből nem értettem meg semmit:S meg én amugy sem szeretem az ilyeneket..de mind1 ezért szeretjük az iskolát!(L) :/

  comment-bottom
 33. kiscsillag20 írta:

  Nem egy egyszerű mű,az biztos…viszont tanulságos..Nekem tetszett és miután elolvastam a rövidítést még inkább megértettem.Szerintem jó dolog,hogy úgymond”ránk erőltetnek” ilyet is a tanárok,másként úgysem olvasnánk el,ahogy sajnos mást sem szinte.Egyáltalán nem bánom,hogy a megértés és olvasás időmet vett el,legalább addig sem a neten lógtam és talán kicsit fejlődtem is:):):)Csak a dogám is jól sikerüljön:)

  comment-bottom
 34. Don_Davcsu írta:

  Ez az egész nem ér annyit, hogy kikölcsönözzem a könyvtárból :D pff de szar (N)
  Én amúgy értettem miről van szó a műben… és lehet pont ez itt a baj LOOL :”DDD Aki meg azt mondja hogy jó, az kapja be Madáchnak. Nha csácsum.

  comment-bottom
 35. henger írta:

  Én nekem nem jön be, ha gondja volt a világgal, akkor paphoz kellett volna mennie.
  Minek kell más ember lelki problémáit olvasgatni:S:S:S:S persze azért muszáj voltxd

  comment-bottom
 36. írta:

  Hát szerintem nem rossz mű… Az igaz h nem könnyű megérteni de nem is annyira nehéz!
  Nem tudom, hogy egyes emberek mit képzelnek magukról, de ez már felháborító amiket írtok! Mi az, hogy k..be Madáchnak??? Mit képzelsz te magadról?? Ki vagy te? Egy elismert író vagy költő…? NEM…akkor meg…? Ha fogalmad sincs az irodalomról akkor inkább meg se szólalj! Nem kötelező ám kommentárt írni! Senki sem kíváncsi a véleményedre!!

  comment-bottom
 37. tikala írta:

  Tényleg nem egy egyszerű mű. De attól nem kell fikáznia senkinek. Senki nem kényszerít, hogy iskolába jár. Ha meg már ott vagy, fogadd el, ami van. Különben meg neked se esne jól, ha a te művedet fikázná a jövő generációja. Szerencse, hogy ezt nem látja Madách. Abban a korban ilyeneket írtak az emberek. Örülj neki, hogy tanulhatsz a múlt nagy költőiről. Nélkülük nem itt tartanánk.

  comment-bottom
 38. Raszkolnyikov írta:

  Őszintén? Nem fog meg ez a mű. Pedig általában a kötelezőkkel nincs problémám, de ez… Túlságosan vontatott. Tudom, ebben a műben nem az idő pergése a lényeg, hanem az “eszmény”, de azért mégis. :D

  Ennél már csak a “Légy jó mindhalálig” rosszabb, Nyilas Misike szenvedésével. :DD

  comment-bottom
 39. panni írta:

  én nagyon pozitívan csalódtam a műben :) a neten olvasott rövid tartalmak mind logikátlannak, hülyeségnek tűntek, a könyv viszont szerintem egészen érdekesre sikerült, egyáltalán nem volt szenvedés olvasni. csak sajnálni tudom azokat,akik ez alapján ítélik el és küldik el Madáchot a p****ba. (L/18)

  comment-bottom
 40. Anonymus írta:

  Gratulálok mindenkinek a szép kommentekhez, itt derül ki, hogy mennyire bunkó a mai magyar ifjúság. Hogy vagytok egyáltalán képesek Madáchot szidni? Kíváncsi lennék, hogy ti mikor írnátok ilyen műveket. Igen, tényleg nehéz a szövege, én sem szeretem a kötelezőket, de mégsem mondok róla ilyeneket. Nézzetek tükörbe!

  henger: “Én nekem nem jön be, ha gondja volt a világgal, akkor paphoz kellett volna mennie.” Mi köze van a papnak ehhez?

  Baba: “Sztem nem rossz, igaz nem lesz rá szükséged az életben, de viszont az éretségin igen. Ugyhogy akár mennyire is szapulják eggyesek muszály legalább belenézni, ha az illatö leakar vizsgázni. Sajnos ez van, ezt kell szeretni.”
  Hát drágám nagyon művelt ember lehetsz, ha ilyeneket írsz. “De viszont” elárulom neked, hogy ilyet nem használunk a magyarban. A “muszály” még mindig muszáj. “Leakar” az pedig még mindig külön van. De legalább a műről nem írtál hülyeséget.

  Spyder: “Sztem a storyval nincs baj.Egész jó fantasy-sci-fi film is készülhetne belőle.Csak ne lenne ennyire depis.Sztem Madách a világ első emo-i közt volt…” Ha-ha.. ezen most nevetünk kéne? Szerintem az “emo” teljesen mást jelent. Honnan tudod, hogy milyen volt az élet/hangulat abban az időben, amikor Madách élt?

  comment-bottom
 41. taxxi írta:

  Csao

  Szerintem meg elég jó könyv lett!
  Ha nem érted akkor alkalmatlan vagy az életre is: ) nem csak azokat a sz*r “twilight” könyveket kell olvasni….

  comment-bottom
 42. Snitzel írta:

  Szerintem se olyan hú de rossz mű. Valamelyik szint még elég érdekesnek is tűnt. Nekem nagyon megtetszett. Mondjuk nem tudtam sajnos a teljes könyvet kiolvasni =/ de elolvastam 3féle rövidítési formában és hát tetszett… És igen szégyeljék magukat,és nézzenek jó mélyen saját magukban , akik itt oltják Madáchot meg a művét. Azért vagytok már olyan érettek, hogy legalább ne az interneten kűrtölnétek szét. Inkább magatokba hagynátok.. de mindegy .. valaki még nem kész felfogni ezt az egészet;) Az ilyet csak sajnálom.. na Sziasztok. (:

  comment-bottom
 43. IdiotBUSTERS! írta:

  Ha nem lenne kötelező mindneki telibeszarná ezt a könyvet akinek valami baja van vele. Nem lenne stresszes a diákok 80% mikor feladják , és itt kulturált vita folyna a mű történetéről. Ugye mennyivel jobb lenne ? Szépvoltjóvolt oktatási minisztérium.|. Most járok középsuliba, harmadikos vagyok és több olyan gyerek van aki nem olvas folyékonyan. Épp csak átbukdácsolnak kettessel. Suliba semmi esélyed h korrepetáljanak, vagy magántanárhoz(drága) vagy szarsz bele az egészbe és jössz ide fikázni a kötelezőket. Ezzel van itt a baj sztem és nem Madách-al megatöbbivel….

  comment-bottom
 44. BIGSHOW írta:

  Háát én úgy vagyok vele , hogy sehogy tetszik is meg nem is! De nem tudom minek ennyi olvasmány tanulhatnánk valami értelmesebb, érdekesebb dolgokat is! De most ezzel nem azt mondom, hogy minek olvasni! De ez túl sok! :D És bocsi ha megsértettem most pár olvasót, de nekem ez a véleményem kösszi! byyee

  comment-bottom
 45. FirstLove írta:

  Nekem nagyon tetszett a mű! Igaz a filozófia nem a szívem csücske, de a mű mondanivalója igen érdekes! Számomra a mű, valamiféle felvilágosítás: – Élni érdemes, a célokért harcolni kell, ne veszítsd el a reményt, bízz magadban, s a sorsod könyvét átírhatod! :) – Álmodni jó, hinned kell az álmaidban, csak akkor válnak valóra!

  comment-bottom
 46. Viktóri írta:

  Köszike…nahyon jókor jött:):)

  comment-bottom
 47. BeatriXxXxX írta:

  Nahát ez kibeb@szott jó!!! :@

  2 hétig nem voltam suliban, mert beteg voltam, erre meg azt mondják az oszt. társaim, hogy hétfőn doga.

  Nagyon boldog vagyok… :O

  Hogy a francba értsem meg az egész művet 2 nap alatt???

  :O

  A tanár meg olyan geci, hogy nem ad haladékot…

  Kurv@ jó, mondhatom….

  comment-bottom
 48. Niky írta:

  hát nem tom ki hogy van ezzel… van akinek tetszik van akinek nem, de sztem… meglehet érteni valamilyen szinten… bár azt h mit írok le a dogába azt még én sem tudom! addigra úgyis elfelejtem az egészet!! de most még oké! :D ki kell nyomtatni!:P

  comment-bottom
 49. hóbagoly írta:

  Szegény Madách forogna a sírjában, ha látná milyen pocskondiázó véleményeket írtok legfőbb művéről, azaz pontosítanék, az hogy ‘szar’nem mondható kulturált véleménynek. Egyébként leszögezném, nekem sem tetszett a mű DE! Nem azt jelenti, hogy mivel nem értettem meg teljesen és nem fogott meg, kijelentem hogy szar! Szerintem másféle megfogalmazásban is kifejezhetjük tetszésünket/nemtetszésünket, nem kellene attól még egy ilyen elismert ráadásul magyar írót gyalázni! Könyörgöm, legalább már a holtaknak adjuk meg a tiszteletet!

  comment-bottom
 50. meh… írta:

  pottom: Ha megtanitanak minket a 19. szazad nagy igazsagaira az eletrol, az nekunk a jelenkorban mit sem er.

  Lucifer is az alomban a Adamot mindig egy kor azon szakaszaba vitte, amikor az akkori eszmei felfogas hanyatloban volt. Akkor kerdem en: Mi hasznunk van nekunk abbol, ha a regi korok nagy igazsagait tudjuk, ha azok a mi korunkban nemhogy hanyatlanak, de mar nincsenek is jelen?

  Irodamlom muveli az ember szemelyiseget, boviti a szokincset, de azert mindenfele hulyeseget nem kell kitalalni.

  Amugy meg nem nagy muveszet ilyesmit irni. Csak talalj ki egy storyt, ird le ugy hogy senki se ertse meg. A nagy irodalmi alakok majd elkezdenek bongeszni benne es tobbet fognak a muben latni… olyasmit, ami nincs is ott.
  Ezek az emberek (velemenyem szerint) mindenkeppen be akarjak sajat maguknak bizonyitani: “Nem, nem vagyok alulmuvelt ehhez a muhoz, meg tudom erteni. Meg kell tudnom mire akart ezzel utalni!” – es igy olyasmiket talalnak ki ami nincs is ott. 2 evszazad utan pedig fel fognak rank nezni, 1 ember miatt, akinek tul sok komplexe volt.

  comment-bottom
 51. lolalolalola írta:

  Véleményem szerint ez a mű összefoglalja az egész emberiség történelmét, és ami fantasztikus, hogy pl. Madách előre meglátta a falanszter-színben a szocializmus mechanikus világrendjét, ahogyan az egyenlőség elve diktatúrává alakul át. A Tragédia nagyon összetett, sok kérdésre, köztük az emberi lét céljával és értelmével foglalkozó bizonytalanságokra a befogadó csak részlegesen kap választ. Tulajdonképpen ahány ember, annyi különféle értelmezés van. Egy viszont biztos, amiben igaza van Madáchnak: az ember döntési szabadsága korlátozott, a jó és rossz közötti választás lehetőségén túl nem terjedhet tovább. A fő erkölcsi elv, amely megmutatja, miként kapja meg a lehetőséget az ember, hogy helyesen és etikusan tudjon cselekedni, a legértékesebb adomány, amelyet az Istentől az ember kaphatott. Madách megfogalmazza azt is, hogy az embernek kötelessége a küzdés- és olykor el kell fogadni, hogy nincsen eredménye. Ezek szerint az embernek először is meg kell tudnia, hogy meddig terjed a szabadsága, továbbá rá kell ébrednie: a küzdés az emberi élet szabályos működéséhez elengedhetetlen. Habár a küzdelem gyümölcse sok esetben nem adatik meg, a remény mindig ott lesz az embernél, amely fokozza a kitartást.

  comment-bottom
 52. szatesz írta:

  Ez egy nagyon jó elemzés, bár mint mindegyikben ebben is vannak hiányosságok pl.: a fogadás Rómában. Szerintem amúgy a könyv nagyon jó, nagyon sok benne a tanulság, viszont mindent megjegyezni a különböző színekből azért tényleg nehéz. De van benne egy kis logikus folytonosság. Abban viszont többeteknek igaza van, hogy az irodalmat nem mindenkinek kellene ilyen szinten tanítani. Nekem mondjuk kell, mert olyan szakon szeretnék továbbtanulni ahova kell mind a magyar nyelvtan, mind a magyar irodalom is. Persze azért megyek ilyen irányban tovább, mert ez érdekel is, de mondjuk a deriválás meg számomra tűnik értelmetlen dolognak. De sajnos nem sokat tudunk ellene tenni nektek is meg kell tanulni az irodalmat pedig nektek a matematika kellene jobban és nekem is meg kell tanulni a matematikát ugyan úgy pedig nekem az irodalom és a nyelvtan lenne a fontosabb… A dolgok odaképzeléséről meg annyit, hogy bizonyos szemléletmóddal igenis megtalálhatóak benne olyan utalások amiket úgy elsőre nem is gondolnánk, mert más oldalról közelítjük meg, de ez mindennel így van…

  comment-bottom
 53. lolalolalola írta:

  Egyetértek szatesszal… Talán “túl nagy falat” elsőre az egész, és nem könnyen befogadható. Talán nem érthető meg elsőre, és nem is kell feltétlenül egyetérteni a Tragédia “üzenetével”… de azt szerintem nem lehet kétségbe vonni, hogy igenis egy kiemelkedő mű, amelynek sok köze van a valósághoz!

  comment-bottom
 54. XY írta:

  Szerintem érdekes volt. Nem a rövidített verziót olvastam belőle. Lucifer nagy arc. Kedvenc jelenetem volt, mikor dacolt az úrral. (A többiekről meg, akik nem igazán tudják értékelni a művet, csak annyi, hogy valószínűleg azért nem értenek belőle semmit mert nem is akarják érteni. Tudom, hogy nem mindenkit köt le a dolog, meg jaj a biblia így a Biblia úgy, tök olyan, mint a Biblia. Na és? Én spec nem vagyok megkeresztelve sem, templomban sosem voltam, Biblia sosem volt a kezemben, mégis élveztem ezt a művet. Eről ennyit :D )

  comment-bottom
 55. Fifi. írta:

  Én olvastam a könyvet, és nekem nagyon tetszett. Nem tudom, hogy a többségnek mi a baja vele. Szerintem jó a témája is. Mellesleg érettségin jól fog jönni érvelő fogalmazásnál. Én most olvasom másodjára ezt a könyvet, attól függetlenül, hogy a polcomon ott vár még jó pár izgalmas könyv.

  comment-bottom
 56. rienne írta:

  hát én eddig mindent elolvastam,ami kötelező volt így a suliban,ezt is,de nekem nem tetszett.Valahogy a téma sem,meg a megírás sem…na nem baj,túl vagyok rajta.Jó ez az összegzés,sokat segített:)

  comment-bottom
 57. Polip írta:

  Szerintem nagyon jó könyv, tanulságos, és érdekes. De a történetét nehezen lehet megérteni, de így hogy elolvastam ezt a leírást most már megéri elolvasnom mert értem hogy mi is van odaírva igazából! :)

  comment-bottom
 58. Anita írta:

  Nagyon nehez ez a mu:(( nem tudom minek tettek be a tananyagba:???????talalhattak volna helyette mast van meg epp eleg:((

  comment-bottom
 59. LePierre írta:

  Sali! Az intellektuális gondolkodó ember épp hogy nem abban nyilvánul meg, hogy elmondja, hogy ő mennyire intellektuell, és hogy a többinek üres a feje (2 szer is használtad) , aki mást gondol, hanem abban, hogy elolvassa szépen amit a másik ír, ha a másik hőzöng és nem tetszik neki, még akkor is elfogadja, nem minősíti a másikat, és ráadásul nem beszél oly módon mint egy közönséges csavargó. Sajnálattal közlöm veled, Te NEM vagy intellektuel. bármennyire is az akrasz lenni, nincsen hozzá meg a megfelelő műveltséged, olvasottsági alap, amire lehet építeni, valamint közönséges vagy és nagy a szád.

  comment-bottom
 60. Vandus írta:

  Szeptember óta veszem Az ember tragédiáját, és holnap írok belőle, félek, mert nem értem magát a szöveget,sok benne a kérdőjel, alapvetően szeretem az irodalmat ,de ez a mű kifogott rajtam tanács talan vagyok a füzetemből nem látom ki a föbb vonalakat amin elindulhatnék, ezért kutatok az interneten már 4 A4s oldalt teleírtam és épp most vagyok úgy , hogy abba hagyom , Madách azt boncolgatja , hogy -Érdemes-e küzdeni harcolni egy célért?. Én küzdök és remélem átfogom látni az egészet. Nehéz mű mindenbizonnyal a gondolkodó embereknek írta:)

  comment-bottom
 61. ancs írta:

  Ez a rövid tartalom még elmegy, de a könyvre ránézni is elég..én inkább else olvasom..:D

  comment-bottom
 62. edesanyad vagyok írta:

  Szerintem pedig egy kibszott mód zseniális könyv, érdemes elgondolkodni, hogy az eszmék és a vallás hova tud vezetni.

  comment-bottom
 63. SojeMark írta:

  Nekem nagyon tetszett a mű, annak ellenére is, hogy enyhén szólva sem vagyok az a vallásos fajta. De úgy gondolom, hogy a bibliai körítés csak a kerettörténetet adta meg, egy sokkal mélyebb gondolat közléséhez. Szeretem az olyan könyveket ami nem csak annyit tartalmaz amennyi le van írva, hanem összefüggésekkel, utalásokkal céloz egyéb gondolatokra. Ez egy ilyen költemény szerintem.

  comment-bottom
 64. Antirodalom írta:

  Hát ez a mű … ilyen okosságot én is ki tudok találni mégse fogják tanítani az iskolába… akkor mi minek tanuljuk?
  És akárki akármit mond , az általános műveltségben hol használom azt , hogy az ember tragédiájában mi történt a 10. színben , hát nemtök mind1 ….. inkább a jövővel foglalkoznánk nemhogy a múltat döngetjük….
  Mária Terézia , minek találta fel az iskolát :S:S:S:S inkább találta volna fel a számítógépet , akkor mostmár ki tudja min codoznék tanulás helyett ….

  comment-bottom
 65. Lou Cipher írta:

  Fájdalom, hogy milyen szánalmasan degeneráltak vagytok. Még olvasni sem voltatok képesek megtanulni.

  Pedig sajnálhatjátok, ez ugyanis egy remekmű. Azt irják itt többen is, hogy az életben nem fogják majd hasznositani. Hát ők bizony nem! Pedig az élet sava borsa, az emberismeret alapkövei vannak lefektetve ebben az alkotásban, méghozzá élvezetes, bár tény, kissé nehezen emészthető formában. Aki odafigyeléssel végigolvassa az sok értékes információt merithet belőle, amely később az életét teszi jobbá, komfortosabbá. Ezt a könyvet persze nem lehet egy szuszra kiolvasni. Nem is arra iródott. Naponta elég egy-egy szin belőle, hiszen nagyon tömény, folyamatosan továbbgondolkodásra készteti az olvasót. Már ha az figyel és ért is!
  A mű egyik érdekessége, hogy mindig lucifer mondja meg a ‘frankót’ Ádámnak, Isten csak jelentéktelen mellékszereplő. Ennek is oka van persze. De hát, ezt éppen te értenéd meg? Ugyan! Ne fáradj vele. Ne olvasd. Érzed majd hiányát életedben számos, ha épp nem számtalan esetben. Besorolsz majd a szimpla plebs közé, megalkuszol, vágyaid üres álmokká kövülnek. Megvalósitani azokat majd éppen te nem fogod! Hiszen te a többséggel leszel. A hülyék pedig mindig többen vannak…

  comment-bottom
 66. . írta:

  Számomra ez a könyv sokkal többet jelent mint bármi, amit eddig olvastam. Egy hihetetlen nehéz korszakon vezet át engem. Mintha egy útmutató lenne, egy használati utasítás, értelmezése a világnak tele hasznos tanácsokkal, hihetetlen példákkal az ember milyenségére. A mű előszavát, ha olvastátok, egy igen fontos kérdést vet föl a könyv: ” A fő kérdés nem a miért, hanem az: van-e kiért?” Vagy három hónapja pont ez az a kérdés ami leginkább foglalkoztat a műtől függetlenül (ezért hihetetlen, hogy csak így, felbukkant az életembe). Van-e értelme egy olyan emberre mosolyogni, akit a hátad közepére kívánnál, vagy van-e értelme türelemmel lenni azokkal, akik nem érthetnek MÉG meg dolgokat, és a kérdések sorát folytathatnám… A könyv megadja erre a választ. Mi, akik már tudjuk legyünk türelemmel azok felé akik ezt nem érthetik, vagy esetleg még nem értik. Ne- hogy a mai kifejezéssel éljek- “oltogatásokkal” próbáljuk felnyitni egymás szemét, hanem jelzésekkel. Ha nem értik, hát ne értsék! Itt vagyunk mi egymásnak, akik nincsenek közönyösséggel a mű felé, akik megértettük az üzenetét a könyvnek. Hát legyünk türelemmel egymás felé, mert van kiért ezt tennünk.

  comment-bottom
 67. Layofel írta:

  Nos… Nem tudom, ez a rövidítés nekem nagyon jól jött most. Köszönöm annak aki leírta. :)
  Mindenesetre, én színdarabban láttam, az tetszett és semmi bajom nincs magával a művel sem. Talán csak annyi, hogy rá vagyok kényszerítve, hogy MEG KELL TANULNI. Mennyivel is könnyebb lenne, hogyha nem marcangolnának ilyenekkel. Akkor lehet, hogy akár kívülről is megtanulnám, de így, hogy rá vagyok kényszerítve. Akaratlanul is lázadok ellene.
  Mindenesetre, jól elgondolkoztatott és örülök, hogy olvashattam, na meg hogy láthattam. Lucifert meg egyszerűen imádom.

  comment-bottom
 68. IWS írta:

  Ezeket a szánalmas kommenteket. Nekem sem tetszik. Csak, hogy ne offoljak, de azért azon sírtam amikor valaki azt írta, hogy Madách megjósolta a jövőt. Amúgy az egész társaság itt 2 részre oszlik.
  1. Egyik osztja a művet, és nem tud írni -> dedós
  2. Akik a többieket fikázzák, mert ők okosak, és tudnak írni “de viszont” “nincs olyan” anyád nincs, ha okoskodsz először vegyél már le egy friss könyvet a polcról papikám. Amúgy is ki akar neten normálisan írni? Most is csak azért írok így, hogy ne tudjál beszólni, ha 30+ vagy és tetszik a mű. Amúgy én is 2 c-vel írom a játszik-ot és ly-al a muszáj-t mert úgy néz ki jól sztem, ja és nem használom a pontot meg a vesszőt. Ui.: “írjá jobbat” írjon a tetved jobbat, attól még, hogy nem tudok jól írni, és ha a másik se tud, de írt valamit, attól még nem jobb, főleg, hogy a középiskolában, narkós, öngyilkos, alkoholista, analfabéta (na jó ez így nem igaz, de nagyrésze nem érettségizett, és egy részének még a 8 általánosa sincs meg, nem anyagi okok miatt), aztán csodálkozik, hogy nincs pénze kajára, és “depiseket” ír, és akkor már tanítani kell, hát fasza, már bocsánat, szép kis irodalmi tananyag…

  comment-bottom
 69. VV Mókusmajom írta:

  Nem lehetne a rövidítést is lerövidíteni? Talán elég lenne egyetlen mondatba sűríteni… Bár valószínű, hogy itt egyeseknek az is hosszú lenne…

  comment-bottom
 70. subaru írta:

  először is a mű elemzése kicsit rövid lett amúgy jó .
  a másik nem azért kell elolvasni és megérteni Madács művét mert anyira jó amúgy szerintem jó…hanem azért mert éretségizel belőle és a szellemedet minden olvasmány építi a látókörödet nagyítja szóval fontos aki elolvassa ezt és belegondol annak köszöntem aki meg tajparaszt az kapja be nyílván valóan hülyeséget nem olvastatnak el az emberrel a tanárjai!

  comment-bottom
 71. Viviiienn írta:

  sztem ez a világ egyik legjobb műve..az emberiség bukását mutatja be a kezdetektől :)
  ha csak egy kicsit is figyelsz simán megérted, hogy miről szól..
  sztem 10000000-szor jobb a Rómeó és Júliánál vagy a Hamletnél…

  comment-bottom
 72. cicuska írta:

  Most láttam a szombathelyi színházban. Imádnátok. Nagyon jó előadás volt. Sok mindent most értettem meg.

  comment-bottom
 73. ChIsBS írta:

  Nálam kiveri a biztosítékot ez a nagy keresztény légkör, ami áthatja a művet. Komolyan, lehet akár mekkora mérföldkő a magyar irodalomban, emiatt nem illene kötelezőnek lennie. Az én torkomon ezt nem fogják lenyomni!

  comment-bottom
 74. Brownie írta:

  Nagyon jó kis összefoglalás, köszönjük!
  Az ember tragédiája sajnos tényleg nem a legizgalmasabb olvasmány, de az biztos, hogy helyenként elég tanulságos…

  comment-bottom
 75. Brownie írta:

  IWS (január 24.-én írta:)
  “Ui.: “írjá jobbat” írjon a tetved jobbat, attól még, hogy nem tudok jól írni, és ha a másik se tud, de írt valamit, attól még nem jobb, főleg, hogy a középiskolában, narkós, öngyilkos, alkoholista, analfabéta (na jó ez így nem igaz, de nagyrésze nem érettségizett, és egy részének még a 8 általánosa sincs meg, nem anyagi okok miatt), aztán csodálkozik, hogy nincs pénze kajára, és “depiseket” ír, és akkor már tanítani kell, hát fasza, már bocsánat, szép kis irodalmi tananyag…”

  Talán át kellene gondolni, hogy mit írsz, mielőtt az egész hülyeségbe csap át. A mondatod utolsó részéből az jön le, hogy Madách egy depisen író, nem érettségizett, 8 általános, tehát fizetés nélküli hajléktalan szerző, akinek a művét (jobb helyeken műveit) kötelességünk olvasni. Szép volt.

  Arról meg, hogy ki hogy ír az interneten: Valóban nem kötelező helyesen, a magyar nyelv szabályai szerint írni. Mert név és arc nélkül megteheted, és emiatt menőnek gondolod magad. Muszály, Jáccik, Tavaj? Ettől a magyar ember többet ér?
  Szerintem ez messze a legszebb (és emiatt legnehezebb) nyelv. Választékos mind szóban, mind írásban (ez utóbbiban a LY-J meglétére és használatára gondolok). Minden magyar állampolgárnak jogában áll helyesen beszélni! Ne pazaroljuk el tehát ezt a nyelvkincset, ha egy mód van rá. Nem érdemes. Még akkor sem, ha nem tudják, ki vagy.
  Sokkal inkább tisztelendő így látatlanban is, ha választékosan és helyesen írsz. Hajrá!

  comment-bottom
 76. Gotti írta:

  Sziasztok!
  Nagyon jó ez az elemzés, érthetően összefoglalja az egész művet.
  Elképesztő, hogy milyen primitív emberek vannak, egy-két komment egyszerűen ostoba. Nem az a baj, ha nem tetszik, az se, ha esetleg nem érted a művet, sőt az irodalmat sem kötelező szeretni. De miért kell olyan megjegyzést írni, ami nem csak nem igaz, hanem még szánalmas is?
  Viszont azokat a hozzászólásokat jó volt olvasni, amikben ezek ellen léptetek fel, jó tudni, hogy nem mindenki ezen a színvonalon van.
  Szerintem azok, akik ezen a véleményen vannak úgyis tudják kikre gondoltam, a többiek meg menjenek és nézzék tovább a Való Világot…

  comment-bottom
 77. Wandita írta:

  sziasztok:)nem olvastam el és sztem nem is fogom.kb az összes órán végig aludtam vagy virágokat, meg szívecskéket rajzoltam. annyira nem érdekel engem ez a bibliás téma..pff mi a francnak kell wááááá.:D

  comment-bottom
 78. kisfaszzongorista írta:

  fuuuuu köszi………jó kis darab ez, csak fog a halál ennyit olvasni:)holnap tz van és nekem fogalmam se volt az egészröl:)az egészet kimásoltam telomba puskának, szal, ha nem tom megtanulni rendesen, még így se nagyon tom elrontani a dogát……szoval köszi:)

  comment-bottom
 79. kiscsillag írta:

  Szerintem nagyon érdekes mű. Nem mintha oly szívesen olvastam volna, de így utólag, a tanárnő magyarázataival nagyon érdekesnek találom, mert igenis az emberiség nagy kérdéseivel foglalkozik. Pl.:senkit sem érdekelt még az, hogy miért élünk, mi az élet célja? Hát engem igen. Bár elismerem, hogy egyedül nem ment volna az értelmezés.

  comment-bottom
 80. aki írta írta:

  nagyon jó xD …. -_- :((

  comment-bottom
 81. Kata írta:

  Nagyon meg köszönném ha valaki a könyv rövidített tartalmát fel tudná tenni!!!

  comment-bottom
 82. barkasandorne írta:

  Nekem tetszett.Még közép iskolában olvastam.Egy remek mű.Csodálatos.Sokakat nem értek,hogy nem értik a művet.Oda kell figyelni,és akkor megértitek…

  comment-bottom
 83. CMV írta:

  Az egész irodalomtudomány egy marha nagy belemagyarázás, egy hatalmas átverés, ráadásul nagyon el van túlozva az irodalomoktatás (heti 3 óra, miközben a rajzzal egy szinten kellene kezelni, művészet ez is, az is), és fontos tárgyak szorulnak háttérbe (nyelvtan, kémia heti nyamvadt EGY órában?!). Ráadásul a nagyokos kultúrsznobok odafenn a még élvezhető irodalmi műveket is megbélyegzik (“ponyvaregény”, “igénytelen tömegtermék”), és ilyeneket akarnak a torkunkon lenyomni. Az élet tanulságait le tudjuk szűrni magunktól is, köszönjük, nem kell ahhoz 10000+ oldalnyi tömény unalom (zseniális művek, Jézus Mária…)
  On: Jó kis összefoglaló, gratula :)

  comment-bottom
 84. Tr0ll írta:

  Csak gratuláli tudok azoknak az igen értelmes embereknek akik időt szánnak a “bunkó” hozzászólások reagálására – több ezer soros formában.

  Komolyan azt gondoljátok, hogy ezt valaki elolvassa?

  trollolololl

  comment-bottom
 85. pat írta:

  Gratulálok az összefoglaláshoz. Jó ez a könyv!

  CMV-NEK ÍROM, HOGY NE ÁLLJON HOZZÁ AZ ÉLETHEZ ILYEN NAGY KÉPŰEN. JÓ HA VAN ILYEN KÖNYV, AMI FOGLALKOZIK AZ EMBER SORSÁRÓL. DE A LEGJOBB KÖNYV: (A KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL LEFORDÍTOTT) SZENT BIBLIA

  comment-bottom
 86. pat írta:

  JOBB AZ HA MÁS EMBEREK HIBÁJÁBÓL TANULUNK ÉS NEM MEGYÜNK BELE UGYANAZOKBA A DOLGOKBA…

  comment-bottom
 87. Jane írta:

  Kedves Troll te helyből vagy ilyen bunkó vagy nekifutásból?????Nekem tetszik az hogy megpróbálják megóvni ezt a művet a pocskondiázástól szerintem nem kéne lenézni Madáchot mert nem tudod milyen körülmmények sarkalták arra hogy megírja ezt a művet akkor dióhélyban elmondom a gyengébbek kedváárt
  1.Börtönbe zárták
  2.Miközben börtönben volt a felesége megcsalta
  3.Mikor kiengedték a börtönből a felesége elhagyta és a gyerekeket is nála hagyta
  S tudjátok miért történt mindez???AZÉRT MERT KÜZDÖTT A HAZÁLYÁRT AMIBEN TI ÉLTEK HA NEM LETTEK VOLNA ILYEN BÁTOR EMBEREK A CSALÁDOTOKKAL EGYÜTT MÉG MINDIG RABOK VOLNÁTOK ugyhogy pocskondiázás helyett inkább köszönetért kéne imádkozni neki és az összes ilyen nemzeti hősnek!!!

  FELFOGTAD te bugris!!!!!!

  comment-bottom
 88. JABba írta:

  nem tudom mért nem lehet olyan könyveket föladni mint pl: gyűrűk ura vagy Star wars ami a mai gyerekek érdekli nem ilyen ***** értelmetlen műveket

  comment-bottom
 89. één írta:

  azért mert ez az alapműveltség nem a gyűrűk ura meg a star wars stb…..:))

  comment-bottom
 90. xy írta:

  Azért nem kéne így visszaszólni a másiknak. Nem mindenki értheti meg a lényegét, mert mindenki más. Ennyi. Akinek tetszik annak tetszik, akinek nem, azt meg lehet békén hagyni. Néhányan elég lenézőek vagytok, értem ezt a bucimacis szövegre meg a többire. Csak mert nem érti, még nem kell úgy reagálni rá, mintha hülye lenne hozzá. Nem lehet mindenki annyira okos, hogy megértse a szöveget. Ne kérkedjetek azzal, hogy ti értitek, más meg nem. Kicsit érettebben kéne kezelnetek a dolgot. Néhányan annyira komolyan veszitek, emiatt fölösleges vitákba bonyolódni.

  comment-bottom
 91. megbotránkozott komment olvasó írta:

  A mű nagyon jó, az összefoglaló is. köszönöm!

  A komment íroknak meg csak annyit( tisztelet a kivételnek előre is, akadt kevés), hogy fájdalmasan sötétek vagytok!Komolyan! Olvassátok már el miket írtok, sírok de tényleg.. Helyesírás az toppon van…ilyeneket írni: MUSZÁLY HAZÁLYÁRT és még folytathatnám…és ti próbáljátok az olvasókat okítani? Írni sem tudtok. Szánalmas…ha sötét vagy, és képtelen vagy 1 KIBASZOTT mondatot leírni anélkül , hogy legalább 3 hiba lenne benne , akkor inkább húzzál ki lapátolni. Botrány..
  Elnézést az off-ért, csak nagyon felcseszték az agyam.
  Az összefoglalót még egyszer köszönöm!

  11.osztályos diák.

  comment-bottom
 92. Johnny írta:

  be kellene tiltani a kötelező olvasmányokat mert csak ezekkel a szarságokkal traktálnak tele, aminek kb annyi értelme van mint megnézni a Pókembert…történet egy kitalált,s.zar semmiről. ASD el magad madách

  comment-bottom
 93. daniel írta:

  nekem mindegy csak ötöst írjak!!!:D

  comment-bottom
 94. szilviabush írta:

  Én szeretnék Madách-nak adni egy csillagos 5-öst. 6 éve érettségiztem, de most eszembe jutott a “nagy mű” és szívesen elolvasnám. Sőt el is fogom…Üdv mindenkinek

  comment-bottom
 95. Péter írta:

  Nem szeretem a kötelező olvasmányokat de ezt elolvastam… és nagyon tetszett és biztos hogy fogom még újra olvasni is :D

  comment-bottom
 96. Mogyee írta:

  Fantasztikus mű, kiemelkedően jó megfogalmazással, mély filozófiai tartalommal és hihetetlenül fontos mondanivalóval.

  Elszomorít, hogy egyesek “műveltségükben” milyen véleménnyel vannak Madách e remekművéről… kicsi csillagom, szerinted sz*r? Lennél oly szíves, és írnál egy hasonló kariberű művet? Nem megy? Akkor be lehet fogni. Köszönöm.

  Star Wars és Gyűrűk Ura, óh igen, hogyne. Félreértés ne essék, nagyon szeretem mindkét művet (hatalmas Gyűrűk Ura fanatikus vagyok), na de kérem, maradjunk meg a realitások talaján. Mind a kettő nagyon jó a maga műfajában (Tolkien egészen egyedülállót alkotott – belegondolva, hogy az egészet csak a tündenyelv kedvéért írta meg, na úgy meg pláne), de hova lesz a világunk, ha nem építkezünk a klasszikusból? Lehet, hogy neked nem tetszik, ez egy vélemény. De nekem pl. igen. És hidd el, nagyjából egy idősek lehetünk. Ízlések és pofonok, ugyebár.

  Nézzétek, tudom, hogy nem könnyű a nyelvezete, és nem pörög úgy mint egy Star Wars, de azért ebben is van érték (hajjaj!). Madách egy egész más kor embere, egész más problémákkal és átélt tragédiákkal (a mű ugye még mindig a 19. században íródott). Természetes, hogy nem feltétlenül ugyanúgy gondolkozik, mint a mai kor embere (azaz éljen Fluor Tomi és a Twilight… ez esetben módosítanám a mondanivalómat, szóval “hál’Istennek, nem úgy gondolkozik, mint a mai kor embere). De ettől még nem kéne leszólni, mert a mű egyetlen sorában több van, mint benned.

  Fontosabb a kémia? Neked lehet. Nekem meg az irodalom kell =) Kinek a pap, kinek a papné… ráadásul az irodalom elég sokat nyom az alapműveltségben, és ugye ez kötelező érettségi tantárgy…

  Összegezve… attól még, hogy a te kicsike agyadban a szerelmes vámpíroktól és tocsogó vértől elfolyó lapokon kívül más nem fér be, nem kellene leszólni magyarságunk egyik legfantasztikusabb művét. Tudjátok, amihez nem értünk, abba nem kéne beleugatni… de ha már kötelező, akkor legalább a rövidítettet elolvassátok, ez dicséretes. (félreértések elkerülése végett, én már olvastam, mikor ide feljöttem, egy összegző jegyzetet kerestem hozzá) De ha mást nem tudtok, mint utálkozni… akkor majd legyen nagy a szátok a dolgozat közben is. Ja, meg éljetek meg egy forradalmat és szabadságharcot, haljon ki körülöttetek a fél családotok és baráti körötök, és utána pattogjatok. És aki még ebből sem fogott fel semmit, annak csak egy tanácsom van az irodalom órákra…

  “küzdj, és bízva bízzál!”

  comment-bottom
 97. Normal írta:

  hűűű, sajnálatos mennyi nyomorék álszent stréber van a világon…. hagy döntse már el mindenki, hogy neki mi tetszik és mi nem!
  szerintem éppen azok az emberek, akik nagyba hangoztatják, hogy milyen hülyék azok, akiknek nem tetszik, azok az intelligenciahiányosok…

  comment-bottom
 98. Na ne már :) írta:

  Drága Barátaim!
  Egy kommentben olvastam, hogy ne írjunk ide mert úgyse olvassa el senki. Elképzelhető, de ha már 1 ember olvasta, megérte! Ide azok a diákok kukkantanak be akik nem olvassák el a kötelező olvasmányokat. Megértem őket. Miért is? Az természetesen nem helyes, hogy fiatalon szabotáljátok a kapott feladatot. Ha meggyőződésből teszitek akkor némiképp érthető. Az irodalom ilyen szintű erőltetése szerintem káros a fiatalokra. Főleg ha tele van pontatlanságokkal, hazugságokkal, gőggel, stb. Az egész magyar irodalom arról szól, hogy van az országban pár ezer agyrém ember akit ez egyáltalán érdekel, és ezért (előre a béke és a kultúra útján)ráerőltetjük mindenkire. Aztán amikor felnőtt emberré válnak, pl. Jókaitól egy művet sem tudnak idézni. Maradjuk “Az ember tragédiájánál”. Arany János első olvasatában ezt mondja: ” gyenge Faust-utánzat”. Nos, az is ! Megjegyezném, Miltiádész sosem került vérpadra. Börtönben halt meg. A nagy magyar színházak nagy magyar rendezői( Verebes … stb.:) gőggel mesélik a tv különböző műsoraiban, hogy Az ember tragédiáját rendezte itt és ott, akkor komolyan el kell gondolkodni azon, hogy milyen kultúra ez és kié.A magyar irodalom nagyjai: a vérbajos Ady Endre, az öngyilkos József Attila, az elmenekülő Petőfi Sándor…. Mennyire csodálatos élmény amikor Latinovits Zoltán fröcsögő szájjal, kábítószeresek meghazudtoló transzban elszaval egy József Attila verset. Ugyanilyen élmény Major Tamást hallgatni verselés közben. Aki pl. elolvasta Petőfi idegtépő förmedvényét a János vitézt, az tudja mire gondolok. Hihetetlen számomra, hogy egy ilyen hatalmas költő nem ismeri a világot. Vagy ha igen akkor meg minek ír marhaságot. Nézzük csak! Befogadja a 12 rabló estére a mi Jancsinkat. Erre ő rájuk gyújtja a házat. Hm.. Aztán beáll huszárnak és mindjárt Lengyelországba jutnak. Onnan már csak egy “ugrás a sugár” és Indiában vannak. Gondolom a két ország akkor szomszédos volt. Innen se sokat kellett menni és máris Franciaországban vannak. Itt harcolnak a törökkel. Hm…. Persze nem akarok itt végigmenni az egész művön. Szerintem egy szellemileg alultáplált ember is tud ilyet írni. Továbbá megjegyzem, hogy minden csatában, illetve a csata végén a halottakat számba veszik, és eltemetik őket. Petőfi sosem halt meg Segesváron, mert nem találták meg a holttestét, pedig őt keresték. Ráadásul főhadnagyi egyenruhában volt, tehát nem volt nagy feladat azonosítani. Költőinknek, íróinknak – persze akik tisztes kort érnek meg- természetesen dicséretes módon több feleségük, szeretőjük van. Muzsából sem kell sokat ismernünk csak ezret. Fájdalom számomra, hogy megmondják mi a kultúra, mit hogyan kell gondolnom. Pedig a kultúra az nem erőltethető. Finnországban nincs irodalom. Még a Kalevalát sem tanítják. Mégis többen olvassák el mint nálunk Az ember tragédiáját. Az irodalmi művek elemzéséről meg már nem is akarok sokat mondani. Ezt a sok tudományoskodó, okoskodó hülyeséget! Pl. Móricz A hét krajcár című művének hivatalos elemzésében az áll, hogy azért 7 mert ez a magyar mesevilág jellemző száma. Nem azért 7 mert ha 3 lett volna akkor az amúgy is rövid m még rövidebb lett volna? Még egy megjegyzés. 36 évvel ezelőtt ebből írtam dolgozatot. A gyerek szemszögéből kellett leírnom a történetet. Azért lett csak 4-es mert nem írtam le, hogy anya halálos beteg. 2009-ben a fiam szintén ezt a feladatot kapta. Elolvastam a dolgozat javítását és megdöbbenve látom, hogy nála is ez hibaként szerepel. Akkor most mondja meg nekem valaki, hol van az leírva, hogy az anya halálos beteg? Ha mégis így van akkor bocsi:). Végezetül miből érettségiztem? Mikszáth: Bede Anna tartozása című novella elemzése. Ettől nagyon előrehaladott lett az ideológiai felfogásom. Az igazság bajnoka, a tisztesség netovábbja. De ki az a hülye aki halott testvére helyett börtönbe megy? Na ne, ezen már nevetni sem lehet. Most nyilván azt gondolja aki jelen sorokat olvassa, hogy én sosem olvasok. Nos, téved! Elsőkként olvastam el (még egy régi kiadásban készült) Kertész Imre Sorstalanság című művét. Vagyis bevallom, az utolsó 20 oldalt már nem, mert ennyire szegényes, hazudozó, álszent írással még nem találkoztam. Honnan tudja egy kápó, hogy a halál angyala , Josef Mengele mit csinál az ikrekkel? A kápó nem tájékoztatott hanem sajna megérkezéskor mindjárt kapásból több embert agyonvertek. De ebbe a műbe se nagyon menjünk bele. Nem érdemes. A 80-as években egy barátommal kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire éhes a nemzet a kultúrára. Ekkor már több csatorna is van tv-ben. 120-an dolgoztunk a cégünknél. Az irodalmi estet 4 családban, és Madách Az ember tragédiája, színházi előadást a 120 főből 2 nézték. Hoppá! valószínű ez lenne az arány most is. Nyilván a többség a maradi, illetve a kultúbarom. A minap olvasom, hogy 1 budapesti színház éves költségvetése 2.5 milliárd Ft. Nem kéne ezt inkább a szegényekre költeni? Mert igazán az a kultúra ha tudunk egymáson segíteni. Ha valakit meg annyira érdekel a színház, az fizesse meg az előadás teljes költségét. Ady, Petőfi, Jókai, József Attila stb. Nagy nevek. ismeritek is őket. De vajon tudjátok-e, hogy ki az a Mansfeld Péter? 1959-ben 10 nappal a 18. születésnapja után, a kommunista csürhe (Kádár, Biszku, Dögei, stb.) felakasztatta. És róla miért nem tanítanak szinte semmit? Ja, ez már politika. A tanítás is az!!!!

  comment-bottom
 99. F126 írta:

  hát, ezt hívják úgy, h szopás…

  comment-bottom
 100. szenvedunk írta:

  En nagyon szeretem a magyar irodalmat, szeretem a regenyeket es a mondanivalojukat! Igen, ennek a regenynek van mondanivaloja, de nagyon nehez megjegyezni a cselekmenyi szalakat,a cselekmenyt.. ha valaki tud ra egy jo modszert?! az segithet :) megkoszonnem

  comment-bottom

RSS csatorna a hozzászólásokhoz. TrackBack URL

Mondj véleményt róla!