Madách Imre

(1823-1864)

1823 januárjában született Alsósztregován, nemesi családban. Anyja, Majthényi Anna művelt asszony volt. Gazdag lányként került a Madách családba: az ő hozománya volt a csesztvei kúria és birtok, mely később fontos szerepet játszott a költő életében. Tanulmányait magánúton végezte; vizsgáit a piarista gimnáziumban tette le. Később a pesti egyetemen filozófia tanfolyam és a jogi kar hallgatója volt. 1840-ben megjelenik első verseskötete, Lantvirágok címmel. Ezek a versek a kor más költőinek hatásával íródtak. Találhatunk köztük bibliai tárgyú verseket is. A színház felkelti érdeklődését, színműírással próbálkozik. Műveltségét, művészi és tudományos érdeklődését segítette, hogy latinul, németül, franciául olvasott. 1845-ben elveszi Fráter Erzsébetet. 1848-49-ben betegsége miatt nem vesz részt a fegyveres harcban. Öccse, Pál, aki részt vesz a szabadságharcban, meghal. Mária, a nővére, akinek a férje átállt császári tiszt volt, román parasztok ölték meg családjával együtt. 1852-ben egy évre börtönbe zárják, mert birtokán rejtegette Kossuth volt titkárát. Mikor hazatér, a két asszony, a felesége és anyja között háborúskodást talál. Ez a két nő személyiségének alapvető különbözősége miatt fordulhatott elő. 1854-ben elvált feleségétől. A válás után elszigetelten élt és a gondolati költeményekre fektetett hangsúlyt. A civilizátor című komédiája a Bach-rendszert gúnyolja ki, de egyben a magyarság hibáit is kifigurázza. 1859. február 17-től 1860. március 26-ig írja Az ember tragédiáját. Madáchot Szontagh Pál segítette a mű megírásában. A remekművének sikere ismerté teszi. Szerepet kap a 60-as évek politikai életében, része lesz az irodalmi közéletnek, feladja zárkózottságát. 1860-61-ben megírja Mózes című drámai költeményét. 1861-ben Nógrád megye országgyűlési követévé választotta. A költő 1862-ben a Kisfaludy Társaság, majd 1863-ban az Akadémia is a tagjai sorába választotta 1864. október 5-én Alsósztregován halt meg.

Az ember tragédiájának keletkezési körülményei

A mű keletkezési ideje is sokat elárul a tragédiáról: egy csüggedt kor végén és egy újra reménykedő korszak végén alkotta meg. A mű ellentmondásossága, következetlensége, a pesszimista eseménysorozat és az optimista befejezés a megírás időpontjának társadalmi közérzetéből fakadt. Az az ifjú nemzedék melyhez az író is tartozott, a forradalom előtt feltétlenül hitt a liberális eszmék diadalában, a társadalmi haladásban, az osztályellentétek kiegyenlítődésében, a jobbágyhelyzet javulásában.
Személyes csalódások, egyéni csapások is érték ekkor, melyek növelték kétségbeesését. Nővérét és családját feldühödött román parasztok felkoncolták, ennek hatására kezdett kiábrándult a népből, a tömegekből. Feleségétől szerelmet, földöntúli boldogságot várt. Életének ez az eseménye jelentős szerepet kapott Éva megformálásában is.

Világszemléletét komorabbá tették a XIX.századi természettudományok új tanításai, főleg a determinizmus, melynek fő gondolata az emberi végzet elkerülhetetlensége, a társadalmi haladás nem léte. A tudomány rávezette a valóságra, romantikus eszméi összeomlottak, de ő ennek ellenére is hinni akart bennük, ugyanakkor meg is cáfolta ezeket.

A lelkében dúló vihart, ide-oda ingadozását a műben Ádám és Lucifer képviseli. Ádám idealista, Lucifer csak a valóságra támaszkodik. Az ember tragédiájában nem a történelmet, hanem a különböző eszmerendszereket akarta bemutatni.

A művet 1859-60-ig írta, majd 1962-ben jelent meg.

A tragéda alapkérdései:

Van-e értelme az emberi létnek? Mi célra vagyunk a világon? Létezik-e emberi fejlődés, emberi tökéletesedés? Érdemes- e küzdeni, harcolni egy célért?

Műfaja: 15 „felvonásos” drámai költemény. Párbeszédes formában megírt, filozófiai tartalmú verses mű.
Szerkezete
A 15 részből álló költemény első három színe(I. A mennyben; II.A Paradicsomban; III.A Paradicsomon kívül) és az utolsó szín (XV..A Paradicsomon kívül) keretbe foglalja a közbensőket, ezért keresztszíneknek nevezzük őket. Ezek külön drámai egységet alkotnak. Az Úr és Lucifer között konfliktus támad. Lucifer fellázad az Úr ellen, tagadja a megteremtett világ jogosultságát, tökéletességét, s legfőbb művében, az emberben akarja az Urat vereséggel sújtani: az embert akarja megsemmisíteni, kiiktatni a teremtésből. Az emberre bocsátott álom segítségével célját már-már eléri, de Éva anyasága meghiúsítja terveit, s Lucifer végül is elbukik.
Tartalma


I.szín: A menny

Az Úr megteremti a világot. Az Úr és Lucifer között konfliktus támad. Lucifer célja az Úr világát megdönteni. Be akarja bizonyítani, hogy nincs értelme az életnek.

II.szín: Az éden

Lucifer rábeszéli Ádámot és Évát, hogy egyenek a tiltott fák gyümölcséből. A bűn elkövetése miatt el kell hagyniuk a Paradicsomot.

III.szín: Az édenen kívül

Ádám számára elkezdődik a megismerés, meg akarja látni jövőjét. Lucifertől tudást kér, hogy a jövőbe lásson. Lucifer egy manipulált történelmet mutat be. Ádámot, Lucifer végigkíséri az emberiség múltján. Az első álomkép az ókor.

IV. szín: Egyiptom

Ádám ifjú fáraó, minden dicsőség és hatalom az övé. Mindezek ellenére mégsem boldog, hiszen ezeket nem magának köszönheti, nem megküzdött értük. Halhatatlanságát akarja megvalósítani, ennek érdekében rabszolgák milliói piramist építenek neki, így remélve a halandóság legyőzését. A dicsőséget szomjúhozza. Értelmetlennek találja, amit milliók szenvedésével érhet el, erre Éva teszi érzékenyé. Ez menti meg erkölcsileg, ez teszi képessé megérteni korábbi, önző dicsőségvágyának voltát. Megszünteti zsarnoki hatalmát, felszabadítja népét. A szín végén Ádámban megszületik a szabadság-eszme, egy szabad állam, ahol minden ember egyenlő.

V.szín: Athén

A szabadság-eszme, az egyenlőség torz megvalósulása taszítja a lelkesült Ádámot csalódásba, kiábrándultságba. A nép, az egyes ember szabad ugyan jogilag, de valójában mégsem az, hiszen ki van szolgáltatva a gyáva és jellemtelen demagógoknak. A félrevezetett nép nem bírja elviselni, ha valaki különb nála, ezért a szabadság védelmezőjét, Miltiádészt, a perzsa háborúk hősét halálra ítéli. Ádám keserűen látja be, hogy a szabadság elvesztését, a vérpadot azért kell elviselnie, mert nagy eszme lelkesítette. Ebben a színben jelenik meg először a nagy ember és a gyáva, a nyomor által szolgává süllyesztett tömeg ellentéte. Ádám csalódásból menekülve a gyönyörben, a kéjben keres feledést.

VI.szín: Róma

Éltető eszme híján a közösség széthullott, egyedekre bomlott, lezülledt. Ádám is részt vesz a vad mulatozásban, azonban nem találja benne örömét. Éva felébreszti Ádámban az elveszített Éden utáni nosztalgiát. Mindkettejük lelkében már végbement a fordulat, a meglevő világ elutasítása, mielőtt a döghalál megrendítette a többieket. Péter apostol szavaiban új eszme tűnik fel a kereszténység hitvallásaként. A szeretet és a testvériség. Ezért az új tanért lelkesül Ádám. Ezért kíván csatázni megint. Ádám új világot akar teremteni.

VII.szín: Konstantinápoly

Ádám győztesen érkezik meg seregei élén a korai kereszténység egyik fővárosába, Bizáncba, hogy szállást kérjen a városban. A polgárok riadtan elhúzódnak tőle, hiszen tartanak rabló ill. eretnek voltától. Ezáltal tapasztalnia kell, hogy az egyház tanításai merev és embertelen dogmákká váltak. Eltorzult, önmaga visszájára fordult a keresztény tan, a testvériség-eszme. Kiüresedtek a lovagi ideálok, Évától pedig elválasztja az apácazárda fala. A nagy és szent eszmékért vívott harcaiban Ádám másodszor szenvedett súlyos vereséget. Nem akar többé semmiért lelkesülni, kiábrándultan a tudományba, a tudós szemlélődésbe menekül, pihenni akar.

VIII.szín:Prága I.

A középkor alkonyának világában vagyunk, a bomló feudalizmus ideje. Eszménytelen, értékvesztett világ ez, akárcsak a római. Ádám lemond az aktív cselekvésről, a szemlélő szerepét veszi át. Ádám mint Kepler a zseniális tudós elveszti reményét. Ádám és Éva viszonya ebben a színben a legdrámaibb. Ebben a fásult és unott korban Ádám a bor mámora segítségével olyan jövőről álmodik, mely nem retten vissza a nagy eszközöktől.

IX.szín: Párizs

Az álomba merült Ádám Dantonként jelenik meg a francia forradalom napjaiban, s legelső szavai az „egyenlőség, testvériség, szabadság” lesz. Ádám újra cselekvő hős lesz. Éva kettőségének hatására következetessége egyszer mégis megrendül. A forradalom menete elsodorja Dantont, Ádám sorsa ezúttal is a bukás, mégis lelkesen ébred fel álmából. Szerkezetileg ez a szín abban különbözik a többitől, hogy álom az álomban.

X.szín: Prága II.

A jövő álmaiból visszatért Ádám ill. Kepler rajongással emlékezik vissza a forradalomra. Az újra fellelkesült Ádám hittel, bizalommal tekint a jövőbe. Kepler felvilágosítja legjobb tanítványát a középkori tudományok értéktelenségéről, szellemi önállóságra buzdítja.

XI.szín:London

Madách jelene a kapitalizmus kora. Ettől a színtől kezdve Ádám már nem aktív, középkori hős, hanem ismét szemlélődő. A jelenben Madách a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek megcsúfolását, elárulását látja csak. Éva alakja most is komplex. Ádám most is csodálja, bár rokonszenvét csak hazugsággal és hamis ékszerekkel tudja megszerezni. Ádám látja ennek a világnak elkerülhetetlen bukását, halálraítéltségét.

XII.szín:Falanszter

Ez a szín a jövőbe mutat. Ettől kezdve a determinizmus ( az ember sorsa meghatározott) és a szabad akarat problémájával foglalkozik. A tudomány célszarűsége uralkodik a falanszterben, melynek tudománya kizárólag természettudomány. Nincs egyéniség, szépség, család, szerelem, virágok. Az embereknek nincs nevük, számokkal jelölik meg őket. Kiürült, rideg, boldogtalan világ ez, ami mindenkinek rossz.

XIII.szín: Az űr

Ádámnak lehetősége van- szemben a végzettel- elszakadni a Földtől. Lucifer korán örül: a Föld szellemének hívásának hatására Ádám felismeri, hogy vissza kell térnie a földre. Ádám szerint az ember lényege: cél nélkül is küzdeni.

XIV.szín: Az eszkimó világ

Az Egyenlítő táján éppen csak tengődik a lét, az ember állattá silányult, erkölcsileg és fizikailag elkorcsult: fő vonásai, a félelem és az éhség. Itt már nem születhetnek új eszmék, nem lehetséges a küzdelem. Vége az életnek, ez az emberi történelem legutolsó szégyenletes felvonása. Lucifer egyre aktívabb, érvei meggyőzőek: az ember tehetetlen, sorsát nem irányíthatja, a természeti törvények vergődő foglya. Véget ér az álom.

XV.szín:Az édenen kívül

Lucifer megpróbálja elbizonytalanítani Ádámot, aki a szabad akarat létét akarja bizonyítani. Ádám bízhat a szabad akaratban, de az egész emberi nemnek nincs szabad akarata. Ádám öngyilkos akar lenni: ő az első ember a világon, ezért halálával megakadályozhatja a jövőt. Ádámot Éva anyasága szólítja vissza az életbe: áldozata hiábavaló lenne, halálával sem tudná megsemmisíteni az életet. Belátja, vállalnia kell az élete, az élet számára erkölcsi parancs. Elszakad Lucifertől, az Úr kegyeibe fogadja.

A szüntelen Újrakezdésnek s a jobbért való küzdelemnek ez a bukásokkal szembenéző, kudarcokból fölemelkedő hősiessége nemcsak Madách korában volt mozgató erejű, hanem minden kor számára érvényes tanulság. Ádám, Lucifer és az Úr az emberi történelem céljaként a küzdést jelölik meg, ahol nincs értelme az eszméknek.

„Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”

100 Comments

 1. Kata Says

  Nagyon meg köszönném ha valaki a könyv rövidített tartalmát fel tudná tenni!!!

 2. barkasandorne Says

  Nekem tetszett.Még közép iskolában olvastam.Egy remek mű.Csodálatos.Sokakat nem értek,hogy nem értik a művet.Oda kell figyelni,és akkor megértitek…

 3. CMV Says

  Az egész irodalomtudomány egy marha nagy belemagyarázás, egy hatalmas átverés, ráadásul nagyon el van túlozva az irodalomoktatás (heti 3 óra, miközben a rajzzal egy szinten kellene kezelni, művészet ez is, az is), és fontos tárgyak szorulnak háttérbe (nyelvtan, kémia heti nyamvadt EGY órában?!). Ráadásul a nagyokos kultúrsznobok odafenn a még élvezhető irodalmi műveket is megbélyegzik (“ponyvaregény”, “igénytelen tömegtermék”), és ilyeneket akarnak a torkunkon lenyomni. Az élet tanulságait le tudjuk szűrni magunktól is, köszönjük, nem kell ahhoz 10000+ oldalnyi tömény unalom (zseniális művek, Jézus Mária…)
  On: Jó kis összefoglaló, gratula :)

 4. Tr0ll Says

  Csak gratuláli tudok azoknak az igen értelmes embereknek akik időt szánnak a “bunkó” hozzászólások reagálására – több ezer soros formában.

  Komolyan azt gondoljátok, hogy ezt valaki elolvassa?

  trollolololl

 5. pat Says

  Gratulálok az összefoglaláshoz. Jó ez a könyv!

  CMV-NEK ÍROM, HOGY NE ÁLLJON HOZZÁ AZ ÉLETHEZ ILYEN NAGY KÉPŰEN. JÓ HA VAN ILYEN KÖNYV, AMI FOGLALKOZIK AZ EMBER SORSÁRÓL. DE A LEGJOBB KÖNYV: (A KÁROLI GÁSPÁR ÁLTAL LEFORDÍTOTT) SZENT BIBLIA

 6. pat Says

  JOBB AZ HA MÁS EMBEREK HIBÁJÁBÓL TANULUNK ÉS NEM MEGYÜNK BELE UGYANAZOKBA A DOLGOKBA…

 7. Jane Says

  Kedves Troll te helyből vagy ilyen bunkó vagy nekifutásból?????Nekem tetszik az hogy megpróbálják megóvni ezt a művet a pocskondiázástól szerintem nem kéne lenézni Madáchot mert nem tudod milyen körülmmények sarkalták arra hogy megírja ezt a művet akkor dióhélyban elmondom a gyengébbek kedváárt
  1.Börtönbe zárták
  2.Miközben börtönben volt a felesége megcsalta
  3.Mikor kiengedték a börtönből a felesége elhagyta és a gyerekeket is nála hagyta
  S tudjátok miért történt mindez???AZÉRT MERT KÜZDÖTT A HAZÁLYÁRT AMIBEN TI ÉLTEK HA NEM LETTEK VOLNA ILYEN BÁTOR EMBEREK A CSALÁDOTOKKAL EGYÜTT MÉG MINDIG RABOK VOLNÁTOK ugyhogy pocskondiázás helyett inkább köszönetért kéne imádkozni neki és az összes ilyen nemzeti hősnek!!!

  FELFOGTAD te bugris!!!!!!

 8. JABba Says

  nem tudom mért nem lehet olyan könyveket föladni mint pl: gyűrűk ura vagy Star wars ami a mai gyerekek érdekli nem ilyen ***** értelmetlen műveket

 9. één Says

  azért mert ez az alapműveltség nem a gyűrűk ura meg a star wars stb…..:))

 10. xy Says

  Azért nem kéne így visszaszólni a másiknak. Nem mindenki értheti meg a lényegét, mert mindenki más. Ennyi. Akinek tetszik annak tetszik, akinek nem, azt meg lehet békén hagyni. Néhányan elég lenézőek vagytok, értem ezt a bucimacis szövegre meg a többire. Csak mert nem érti, még nem kell úgy reagálni rá, mintha hülye lenne hozzá. Nem lehet mindenki annyira okos, hogy megértse a szöveget. Ne kérkedjetek azzal, hogy ti értitek, más meg nem. Kicsit érettebben kéne kezelnetek a dolgot. Néhányan annyira komolyan veszitek, emiatt fölösleges vitákba bonyolódni.

 11. megbotránkozott komment olvasó Says

  A mű nagyon jó, az összefoglaló is. köszönöm!

  A komment íroknak meg csak annyit( tisztelet a kivételnek előre is, akadt kevés), hogy fájdalmasan sötétek vagytok!Komolyan! Olvassátok már el miket írtok, sírok de tényleg.. Helyesírás az toppon van…ilyeneket írni: MUSZÁLY HAZÁLYÁRT és még folytathatnám…és ti próbáljátok az olvasókat okítani? Írni sem tudtok. Szánalmas…ha sötét vagy, és képtelen vagy 1 KIBASZOTT mondatot leírni anélkül , hogy legalább 3 hiba lenne benne , akkor inkább húzzál ki lapátolni. Botrány..
  Elnézést az off-ért, csak nagyon felcseszték az agyam.
  Az összefoglalót még egyszer köszönöm!

  11.osztályos diák.

 12. Johnny Says

  be kellene tiltani a kötelező olvasmányokat mert csak ezekkel a szarságokkal traktálnak tele, aminek kb annyi értelme van mint megnézni a Pókembert…történet egy kitalált,s.zar semmiről. ASD el magad madách

 13. daniel Says

  nekem mindegy csak ötöst írjak!!!:D

 14. szilviabush Says

  Én szeretnék Madách-nak adni egy csillagos 5-öst. 6 éve érettségiztem, de most eszembe jutott a “nagy mű” és szívesen elolvasnám. Sőt el is fogom…Üdv mindenkinek

 15. Péter Says

  Nem szeretem a kötelező olvasmányokat de ezt elolvastam… és nagyon tetszett és biztos hogy fogom még újra olvasni is :D

 16. Mogyee Says

  Fantasztikus mű, kiemelkedően jó megfogalmazással, mély filozófiai tartalommal és hihetetlenül fontos mondanivalóval.

  Elszomorít, hogy egyesek “műveltségükben” milyen véleménnyel vannak Madách e remekművéről… kicsi csillagom, szerinted sz*r? Lennél oly szíves, és írnál egy hasonló kariberű művet? Nem megy? Akkor be lehet fogni. Köszönöm.

  Star Wars és Gyűrűk Ura, óh igen, hogyne. Félreértés ne essék, nagyon szeretem mindkét művet (hatalmas Gyűrűk Ura fanatikus vagyok), na de kérem, maradjunk meg a realitások talaján. Mind a kettő nagyon jó a maga műfajában (Tolkien egészen egyedülállót alkotott – belegondolva, hogy az egészet csak a tündenyelv kedvéért írta meg, na úgy meg pláne), de hova lesz a világunk, ha nem építkezünk a klasszikusból? Lehet, hogy neked nem tetszik, ez egy vélemény. De nekem pl. igen. És hidd el, nagyjából egy idősek lehetünk. Ízlések és pofonok, ugyebár.

  Nézzétek, tudom, hogy nem könnyű a nyelvezete, és nem pörög úgy mint egy Star Wars, de azért ebben is van érték (hajjaj!). Madách egy egész más kor embere, egész más problémákkal és átélt tragédiákkal (a mű ugye még mindig a 19. században íródott). Természetes, hogy nem feltétlenül ugyanúgy gondolkozik, mint a mai kor embere (azaz éljen Fluor Tomi és a Twilight… ez esetben módosítanám a mondanivalómat, szóval “hál’Istennek, nem úgy gondolkozik, mint a mai kor embere). De ettől még nem kéne leszólni, mert a mű egyetlen sorában több van, mint benned.

  Fontosabb a kémia? Neked lehet. Nekem meg az irodalom kell =) Kinek a pap, kinek a papné… ráadásul az irodalom elég sokat nyom az alapműveltségben, és ugye ez kötelező érettségi tantárgy…

  Összegezve… attól még, hogy a te kicsike agyadban a szerelmes vámpíroktól és tocsogó vértől elfolyó lapokon kívül más nem fér be, nem kellene leszólni magyarságunk egyik legfantasztikusabb művét. Tudjátok, amihez nem értünk, abba nem kéne beleugatni… de ha már kötelező, akkor legalább a rövidítettet elolvassátok, ez dicséretes. (félreértések elkerülése végett, én már olvastam, mikor ide feljöttem, egy összegző jegyzetet kerestem hozzá) De ha mást nem tudtok, mint utálkozni… akkor majd legyen nagy a szátok a dolgozat közben is. Ja, meg éljetek meg egy forradalmat és szabadságharcot, haljon ki körülöttetek a fél családotok és baráti körötök, és utána pattogjatok. És aki még ebből sem fogott fel semmit, annak csak egy tanácsom van az irodalom órákra…

  “küzdj, és bízva bízzál!”

 17. Normal Says

  hűűű, sajnálatos mennyi nyomorék álszent stréber van a világon…. hagy döntse már el mindenki, hogy neki mi tetszik és mi nem!
  szerintem éppen azok az emberek, akik nagyba hangoztatják, hogy milyen hülyék azok, akiknek nem tetszik, azok az intelligenciahiányosok…

 18. Na ne már :) Says

  Drága Barátaim!
  Egy kommentben olvastam, hogy ne írjunk ide mert úgyse olvassa el senki. Elképzelhető, de ha már 1 ember olvasta, megérte! Ide azok a diákok kukkantanak be akik nem olvassák el a kötelező olvasmányokat. Megértem őket. Miért is? Az természetesen nem helyes, hogy fiatalon szabotáljátok a kapott feladatot. Ha meggyőződésből teszitek akkor némiképp érthető. Az irodalom ilyen szintű erőltetése szerintem káros a fiatalokra. Főleg ha tele van pontatlanságokkal, hazugságokkal, gőggel, stb. Az egész magyar irodalom arról szól, hogy van az országban pár ezer agyrém ember akit ez egyáltalán érdekel, és ezért (előre a béke és a kultúra útján)ráerőltetjük mindenkire. Aztán amikor felnőtt emberré válnak, pl. Jókaitól egy művet sem tudnak idézni. Maradjuk “Az ember tragédiájánál”. Arany János első olvasatában ezt mondja: ” gyenge Faust-utánzat”. Nos, az is ! Megjegyezném, Miltiádész sosem került vérpadra. Börtönben halt meg. A nagy magyar színházak nagy magyar rendezői( Verebes … stb.:) gőggel mesélik a tv különböző műsoraiban, hogy Az ember tragédiáját rendezte itt és ott, akkor komolyan el kell gondolkodni azon, hogy milyen kultúra ez és kié.A magyar irodalom nagyjai: a vérbajos Ady Endre, az öngyilkos József Attila, az elmenekülő Petőfi Sándor…. Mennyire csodálatos élmény amikor Latinovits Zoltán fröcsögő szájjal, kábítószeresek meghazudtoló transzban elszaval egy József Attila verset. Ugyanilyen élmény Major Tamást hallgatni verselés közben. Aki pl. elolvasta Petőfi idegtépő förmedvényét a János vitézt, az tudja mire gondolok. Hihetetlen számomra, hogy egy ilyen hatalmas költő nem ismeri a világot. Vagy ha igen akkor meg minek ír marhaságot. Nézzük csak! Befogadja a 12 rabló estére a mi Jancsinkat. Erre ő rájuk gyújtja a házat. Hm.. Aztán beáll huszárnak és mindjárt Lengyelországba jutnak. Onnan már csak egy “ugrás a sugár” és Indiában vannak. Gondolom a két ország akkor szomszédos volt. Innen se sokat kellett menni és máris Franciaországban vannak. Itt harcolnak a törökkel. Hm…. Persze nem akarok itt végigmenni az egész művön. Szerintem egy szellemileg alultáplált ember is tud ilyet írni. Továbbá megjegyzem, hogy minden csatában, illetve a csata végén a halottakat számba veszik, és eltemetik őket. Petőfi sosem halt meg Segesváron, mert nem találták meg a holttestét, pedig őt keresték. Ráadásul főhadnagyi egyenruhában volt, tehát nem volt nagy feladat azonosítani. Költőinknek, íróinknak – persze akik tisztes kort érnek meg- természetesen dicséretes módon több feleségük, szeretőjük van. Muzsából sem kell sokat ismernünk csak ezret. Fájdalom számomra, hogy megmondják mi a kultúra, mit hogyan kell gondolnom. Pedig a kultúra az nem erőltethető. Finnországban nincs irodalom. Még a Kalevalát sem tanítják. Mégis többen olvassák el mint nálunk Az ember tragédiáját. Az irodalmi művek elemzéséről meg már nem is akarok sokat mondani. Ezt a sok tudományoskodó, okoskodó hülyeséget! Pl. Móricz A hét krajcár című művének hivatalos elemzésében az áll, hogy azért 7 mert ez a magyar mesevilág jellemző száma. Nem azért 7 mert ha 3 lett volna akkor az amúgy is rövid m még rövidebb lett volna? Még egy megjegyzés. 36 évvel ezelőtt ebből írtam dolgozatot. A gyerek szemszögéből kellett leírnom a történetet. Azért lett csak 4-es mert nem írtam le, hogy anya halálos beteg. 2009-ben a fiam szintén ezt a feladatot kapta. Elolvastam a dolgozat javítását és megdöbbenve látom, hogy nála is ez hibaként szerepel. Akkor most mondja meg nekem valaki, hol van az leírva, hogy az anya halálos beteg? Ha mégis így van akkor bocsi:). Végezetül miből érettségiztem? Mikszáth: Bede Anna tartozása című novella elemzése. Ettől nagyon előrehaladott lett az ideológiai felfogásom. Az igazság bajnoka, a tisztesség netovábbja. De ki az a hülye aki halott testvére helyett börtönbe megy? Na ne, ezen már nevetni sem lehet. Most nyilván azt gondolja aki jelen sorokat olvassa, hogy én sosem olvasok. Nos, téved! Elsőkként olvastam el (még egy régi kiadásban készült) Kertész Imre Sorstalanság című művét. Vagyis bevallom, az utolsó 20 oldalt már nem, mert ennyire szegényes, hazudozó, álszent írással még nem találkoztam. Honnan tudja egy kápó, hogy a halál angyala , Josef Mengele mit csinál az ikrekkel? A kápó nem tájékoztatott hanem sajna megérkezéskor mindjárt kapásból több embert agyonvertek. De ebbe a műbe se nagyon menjünk bele. Nem érdemes. A 80-as években egy barátommal kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire éhes a nemzet a kultúrára. Ekkor már több csatorna is van tv-ben. 120-an dolgoztunk a cégünknél. Az irodalmi estet 4 családban, és Madách Az ember tragédiája, színházi előadást a 120 főből 2 nézték. Hoppá! valószínű ez lenne az arány most is. Nyilván a többség a maradi, illetve a kultúbarom. A minap olvasom, hogy 1 budapesti színház éves költségvetése 2.5 milliárd Ft. Nem kéne ezt inkább a szegényekre költeni? Mert igazán az a kultúra ha tudunk egymáson segíteni. Ha valakit meg annyira érdekel a színház, az fizesse meg az előadás teljes költségét. Ady, Petőfi, Jókai, József Attila stb. Nagy nevek. ismeritek is őket. De vajon tudjátok-e, hogy ki az a Mansfeld Péter? 1959-ben 10 nappal a 18. születésnapja után, a kommunista csürhe (Kádár, Biszku, Dögei, stb.) felakasztatta. És róla miért nem tanítanak szinte semmit? Ja, ez már politika. A tanítás is az!!!!

 19. F126 Says

  hát, ezt hívják úgy, h szopás…

 20. szenvedunk Says

  En nagyon szeretem a magyar irodalmat, szeretem a regenyeket es a mondanivalojukat! Igen, ennek a regenynek van mondanivaloja, de nagyon nehez megjegyezni a cselekmenyi szalakat,a cselekmenyt.. ha valaki tud ra egy jo modszert?! az segithet :) megkoszonnem